Gweithdy: Sut gall cyllidwyr a’u grantïon yn gweithio gyda’ch gilydd i daclo tal isel yn y sector elusennol?

Gweithdy: Sut gall cyllidwyr a’u grantïon yn gweithio gyda’ch gilydd i daclo tal isel yn y sector elusennol?

Y llynedd, cyhoeddodd y Living Wage Foundation yr adroddiad cyntaf erioed o Gyflog Isel yn y Sector Elusennol. Canfu fod 26.2% o bobl yn y sector elusennol yn cael eu talu lai na’r Cyflog Byw – sy’n fwy na chyfradd gyfartalog sectorau eraill yn y Deyrnas Unedig, sef 22%. O fewn hyn, mae menywod, pobl ifanc, gweithwyr rhan amser a gweithwyr BAME yn teimlo’r effaith yn fwy nag eraill. Awgryma’r adroddiad na ellir datrys problem cyflog isel heb ddylanwadu ar y mudiadau sy’n aml â phŵer dros incwm elusennau – sef cyllidwyr a chomisiynwyr.

Cyflwynodd weminar o’r enw a Allech Chi Helpu Cymru i ddod yn genedl Cyflog Byw? y cynllun a’u nodau, adnabod y camau angenrheidiol i achredu a siarad am sut all Cynnal Cymru a’r sefydliad Cyflog Byw eich helpu yn ystod pob rhan o’r proses. Rydych chi’n gallu gwrando ar y weminar.

Mae Cynnal Cymru a’r Sefydliad Cyflog Byw eisiau dod a’r drafodaeth i’r drydedd sector – a does dim lle gwell na’r hwb blynyddol y sector gofod3 gan CGGC. Mae’n lle unigryw i ddysgu, ysgogi ac ysbrydoli ein gilydd. Cyfle arbennig i’r drydedd sector dod at ei gilydd a hybu newid yng Nghymru. Dyma sut yr ydyn ni’n gobeithio cyflawni o gwmpas amodau tal o fewn y sector. Roedd CGGC y cyllidwr Cymreig cyntaf i achredu gyda’r cynllun.

Mae tal isel o fewn y sector elusennol a gwirfoddol yn boenus mewn modd teimladwy achos nad yw’r bobl sydd yn gweithio i gyfiawnder cymdeithasol i eraill yn ennill digon o arian am safon go-lew o fyd eu hunain. Yn ennill llai na’r cyflog byw go iawn yn gallu gwaetha problemau cymdeithasol mae’r gweithwyr y drydedd sector eisiau lleihau. Mae’n bwysig bod elusennau a chyllidwyr yn gweithredu gan ystyried eu nodau elusennol ac ochr yn ochr â gwerthoedd a safonau. Ymrwymiad i dal teg a chyfrifol oddi wrth y rhai sy gyda’r pŵer a dylanwad yn gallu arwain at sector hydwyth a llewyrchus. Mae cyllidwr cefnogi cyflog byw Sefydliad Paul Hamlyn y trafod y syniadau hyn.

Os ydych chi’n gweithio i gyllidwr neu gomisiynwr neu o fewn y drydedd sector, dewch i’r gweithdy i ymuno a’r drafodaeth a ffeindiwch ma’s sut y gallech chi’n helpu pobl o fewn eich sector i brofi tal teg a llesiant gwell. Gall pawb yn y sector chwarae rôl i sicrhau codi tal i weithwyr elusen, sy’n gallu fforddio nhw’r tegwch eu bod nhw’n gweithio ati.

Manylion y gweithdy

Mae croeso i bawb, i rannu profiad neu ddod o hyd i fwy o wybodaeth.

Ble?

gofod3 – Stadiwm Dinas Caerdydd

Pryd?

Mawrth 21ain 2019

Sut ydw i’n archebu lle?

Archebwch eich lle yma.

Mae gweithdai eraill i fynychu a bydd gofod arddangos bywiog.