Busnes twristiaeth blaenllaw’n cael cydnabyddiaeth am ei nodweddion gwyrdd

Green Key sustainable tourism in Wales

Busnes twristiaeth blaenllaw’n cael cydnabyddiaeth am ei nodweddion gwyrdd

Mae rhaglen Goriad Gwyrdd yn mynd o nerth i nerth wrth i fwy o fusnesau Cymru groesawu twristiaeth gynaliadwy

Mae safleoedd gwersylla yng Nghonwy a Sir Benfro, a siop hufen iâ ar Ynys Môn ymysg y busnesau diweddaraf i gael gwobr ryngwladol Goriad Gwyrdd.

Goriad Gwyrdd yw’r eco-label sy’n tyfu gyflymaf.  Mae wedi cael ei roi i fwy na 2,800 o ddarparwyr lletygarwch mewn 57 o wledydd ar draws y byd. Yng Nghymru, gweithredir Goriad Gwyrdd gan Gadwch Gymru’n Daclus, sydd hefyd yn rheoli’r rhaglen eiconig, y Faner Las.

Ers ei lansio yng Nghymru yn 2015, mae Goriad Gwyrdd wedi ennyn diddordeb ar raddfa genedlaethol. Bellach, mae naw busnes ar draws y wlad wedi cyrraedd y safonau uchel sydd eu hangen i gael achrediad Goriad Gwyrdd. Maent yn cynnwys Siop Hufen Iâ Red Boat ym Miwmares, Safle Carafanau a Phebyll Fferm Trevayne ger Dinbych y Pysgod a Gwersyll a Byncws Fferm Platt yn Llanfairfechan – y safle gwersylla cyntaf yng Ngogledd Cymru i gyrraedd safonau Goriad Gwyrdd.

Dywedodd Rosie Addott o Fferm Trevayne:

“Mae Trevayne bob amser wedi gweld cynaliadwyedd fel un o’i werthoedd craidd, wrth ganolbwyntio ar ymagwedd gymysg. Mae ein dulliau i gynnal gwersylla cynaliadwy yn cynnwys darparu ardal ailgylchu a chompostio cyfeillgar i gwsmeriaid, systemau i helpu i leihau gwastraff dŵr o doiledau, cawodydd a sinciau ac rydym yn annog ein cwsmeriaid i ddiffodd goleuadau a mwynhau eu hamgylchedd naturiol. Mae gennym hefyd siop fferm ar y safle sy’n gwerthu cynnyrch lleol, rydym wedi mynd yn ôl i ddefnyddio poteli gwydr ar gyfer llaeth a diodydd, hefyd mae gorsaf llenwi dŵr ac rydym ac wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio bagiau plastig. Ein nod yw parhau ddatblygu Trevayne i fod mor gynaliadwy â phosibl ac rydym yn falch o gael y ‘Goriad Gwyrdd trwy Cadwch Gymru’n Daclus.”

Yn ogystal, mae Gwely a Brecwast Maenorbŷr yn Sir Benfro a Gwely a Brecwast Tŷ Adcote yng Nghonwy wedi parhau i wella eu cynaliadwyedd ac maent yn dathlu achrediad Goriad Gwyrdd am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Gall busnesau ar draws y sector wneud cais am Goriad Gwyrdd.  Mae hyn yn cynnwys gwely a brecwast, gwestai, llety hunanarlwyo, safleoedd gwersylla, canolfannau cynadledda, bwytai ac atyniadau.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

“Hoffem longyfarch ein holl fusnesau Goriad Gwyrdd newydd ar eu llwyddiant. Rydym wedi gweld pryder cynyddol dros y misoedd diwethaf ynghylch y niwed sy’n cael ei achosi i’n hamgylchedd naturiol, felly mae’n bwysig cydnabod a dathlu busnesau Cymru sydd yn arwain y ffordd o ran cynaliadwyedd.

“Mae Goriad Gwyrdd yn gyfle i roi Cymru ar y map fel cyrchfan cynaliadwy yn yr 21ain ganrif. Mae’n galonogol gwybod pan fyddwch yn dewis ymweld â safle Goriad Gwyrdd, eich bod yn ymweld â lle sydd wedi ymrwymo i ofalu am ein hamgylchedd.”

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Goriad Gwyrdd www.greenkey.cymru