Telerau ac Amodau

Eich Aelodaeth

Wrth ddod yn aelod o Gynnal Cymru – Sustain Wales, rydych yn cytuno i gymryd aelodaeth o’ch dewis eich hun am o leiaf blwyddyn. Gallwch ddewis naill ai taliad blynyddol unigol neu daliadau misol parhaus.

Taliad Blynyddol – Byddwn yn ysgrifennu atoch yn fuan cyn diwedd eich blwyddyn aelodaeth a rhoddir cyfle i chi adnewyddu eich aelodaeth ar gyfer y flwyddyn ddilynol.

Taliadau Misol Parhaus – Byddwn yn ysgrifennu atoch i’ch hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau i’ch taliad misol gan roi’r dewis i chi naill ai ddileu neu barhau eich taliad. Mae gennych yr hawl i ddileu eich taliad misol ar unrhyw adeg yn dilyn cyfnod 12 mis eich blwyddyn aelodaeth.

 

Eich Ffi Aelodaeth

Mae eich ffi aelodaeth yn daladwy mewn rhandaliadau misol neu flynyddol. Bydd symiau eich rhandaliadau a’r dyddiadau y byddant yn dod yn daladwy yn cael eu nodi yn yr atodlen dalu y byddwn yn ei hanfon atoch fel rhan o’ch llythyr croesawu neu adnewyddu aelodaeth.

 

Trafferth o ran talu eich ffi aelodaeth?

Os nad ydych yn gallu talu unrhyw randaliad sy’n ddyledus i Cynnal Cymru o fewn saith diwrnod i’r dyddiad a nodir yn yr atodlen dalu, byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn rhoi cyfle i chi naill ai dalu’r rhandaliad, neu dalu pob rhandaliad sy’n ddyledus am weddill eich blwyddyn aelodaeth, drwy ddulliau amgen.

Os na fyddwch wedyn yn gallu talu’r swm perthnasol erbyn y dyddiad gofynnol, byddwn yn ysgrifennu atoch eto i ofyn i chi dalu pob rhandaliad sy’n ddyledus ar gyfer gweddill eich blwyddyn aelodaeth.

Yn anffodus, os na fyddwch yn gallu talu’r swm hwn erbyn y dyddiad gofynnol, bydd eich aelodaeth Cynnal Cymru yn dod i ben ar unwaith.

Dalier sylw na fydd y darpariaethau hyn yn berthnasol os byddwch yn methu â thalu oherwydd camgymeriad gan fanc neu gan Cynnal Cymru.