Ysgol Gynaliadwy

Pleidleisiwch dros yr ysgol gynradd neu eilradd sydd wir yn sefyll allan.

Dragon LNG Profiad Canolfan Darwin

Dragon-LNG

Mae Profiad Canolfan Darwin Dragon LNG yn cynorthwyo cenedlaethau o bobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig i ddatblygu eu diddordeb mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Mae Darwin yn dwyn rhyfeddodau naturiol Sir Benfro’n fyw drwy ysbrydoli, bob blwyddyn, chwe disgybl o Sir Benfro drwy hanner diwrnod o weithgaredd awyr agored STEM mewn Cynhyrchu Ynni, Gwastraff Morol, Tystiolaeth o Hinsawdd y Gorffennol, Astudiaethau Arfordir Creigiog, Samplo Afonydd, Pensaernïaeth neu Fathemateg, i’w ddilyn gan weithdy yn y dosbarth. Mae’r rhaglen wedi addysgu dros 33,000 o bobl ifanc ers i’r prosiect gychwyn.

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn ac Architype

Architype-Burry-Port-School

Gweithiodd cwmni pensaernïaeth Architype gydag Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn i ddwyn ysgol y babanod a’r ysgol iau at ei gilydd i un safle canolog, mewn dyluniad sy’n dathlu deunyddiau Cymreig ac yn croesawu arloesedd ar gyfer darparu dyfodol mwy hyblyg ac iach i’r ysgol. Mae’r adeilad newydd amlwg yn cynnwys yr adeilad ysgol Passivhaus cyntaf yng Nghymru a chibyn eliptig Brettstapel ar wahân ar gyfer dibenion aml-ddefnydd ac mae’n uno elfennau hen a newydd yr ysgol. Trefnodd y tîm dylunio i gymysgedd o ddisgyblion – babanod ac iau -o Ysgol Gynradd Porth Tywyn fynychu Gweithdy Dylunio i ddysgu am egwyddorion dylunio ac adeiladu. Disgwylir i’r defnydd o ynni fod 70% – 90% yn llai nag ysgolion arferol wedi eu hadeiladu yn unol â safonau rheoliadau adeiladu.

 

Ysgol Grnradd Thornhill

Mae cynaliadwyedd yn rhan annatod o amgylchedd ysgol Thornhill. Eu gweledigaeth yw dod yn ysgol garbon niwtral y dyfodol. Roedd y pennaeth yn awyddus i leihau costau ynni a lefelau CO2 ac ymgysylltodd â’r awdurdod lleol, Carbon Culture a thrydydd parti i ariannu prynu paneli solar a gosod ystafell TGCh ynni isel. Mae Clwb Eco’r ysgol yn cyfarfod yn wythnosol ac mae wedi gweithio i leihau biliau ynni, a hyd yn oed gyflwyno Gwobr Eco wythnosol sydd wedi cael effaith cadarnhaol ar gyllideb yr ysgol fel y gall rhagor o’r arian gael ei ddefnyddio ar gyfer dysgu ac addysgu. Mae’r Clwb Eco a’r grŵp Arwr Iach hefyd wedi gweithio gydag uned Adfywio Gwledig i sefydlu Cydweithfa Fwyd i wella iechyd a llesiant yr holl gymuned ysgol. Mae gan yr ysgol Gynllun Eco a ysgrifennwyd gyda chefnogaeth Ysgolion Eco a’r disgyblion. Dros gyfnod o 3 blynedd mae allyriadau CO2 wedi eu gostwng o dreian a’r paneli solar yn golygu bod yr ystafell TGCh yn rhedeg bron heb unrhyw gost i’r ysgol, ac felly gellir defnyddio’r arbedion ariannol ar bethau eraill. Mae’r ysgol wedi ei hachredu gan y wobr ‘Trydedd Baner Werdd’o dan y rhaglen Eco ysgolion.