Gwasanaeth Cyhoeddus Cynaliadwy

awards-web-VOTE-NOW

Pleidleisiwch dros y tîm neu brosiect o fewn y sector cyhoeddus sydd wedi mynd tu hwnt i ofynion statudol.

 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru

Gwnaeth y galwadau ar y gwasanaethau brys oherwydd y nifer o ymwelwyr oedd yn yfed diodydd meddwol yn hwyr yn y nos arwain at brosiect cydweithredol rhwng y cyngor, prifysgolion, gweinidogion stryd a Brigâd Ambiwlans Sant Ioan i ddatblygu Pwynt Cymorth Abertawe ar nos Fercher a nos Sadwrn. Mae adran Economeg Iechyd Prifysgol Abertawe wedi ymgymryd â gwerthusiad economaidd o’r cynllun i fesur ei effeithlonrwydd a gwerthuso’r gwahaniaeth a wnaed fel canlyniad i’r prosiect. Dros gyfnod o 12 mis, mynychodd 1560 y Pwynt Cymorth + gwasanaeth am asesiad, gyda’r nifer uchaf yn cael eu cyfeirio gan yr heddlu. Gwelwyd gwasanaeth y Pwynt Cymorth fel model llwyddiannus o bartneriaeth waith rhwng asiantaethau allweddol yn y dasg o helpu i wneud amgylchedd Canol Dinas Abertawe yn ystod y nos yn fwy diogel i bawb.

 

Prosiect Bryniau Iach a Phrosiect Carbon Bositif Cyfoeth Naturiol Cymru

NRW-CyldachVale_jpg

Amcan Cyfoeth Naturiol Cymru yw sicrhau bod yr amgylchedd a chyfoeth naturiol Cymru’n cael eu cynnal yn gynaliadwy, eu hyrwyddo’n gynaliadwy a’u defnyddio’n gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol. Bydd y prosiect Carbon Bositif yn nodi cyfleoedd lliniaru i leihau ein heffaith carbon fel sefydliad ac yn darparu prosiectau i ddangos y mesurau hyn. hyn gyda’r uchelgais o helpu’r holl sector cyhoeddus i ddatgarboneiddio. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd wedi ymgyfrannu yn y prosiect Bryniau Iach i fynd i’r afael â thanau gwyllt yng Nghymoedd De Cymru. Maent wedi gweithio gydag ystod o sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector i fynd i’r afael ag ardaloedd uchaf eu blaenoriaeth, datblygu pecynnau cymorth a dulliau o fonitro tanau gwyllt, rhedeg ymgyrchoedd addysgol a gweithredu rhaglenni adfer mawn.

 

Cyngor Gwledig Llanelli

llanelli-Council-Whole-Place-Plan---Portrait

Mae Cyngor Gwledig Llanelli wedi mabwysiadu Cynllun Strategol fel ei fod yn cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ac felly, mae datblygu cynaliadwy yn awr yn cael blaenoriaeth ym mhob penderfyniad. Caiff hyn ei adlewyrchu yn holl adroddiadau’r cyngor a gynhyrchir gennym lle mae gwerthoedd craidd ac amcanion strategol yn cael eu croes gyfeirio yn erbyn pob un o’r saith nod llesiant cenedlaethol fel modd o dynnu sylw’n gyson at y modd y mae eu gwaith yn cyfrannu tuag at y Ddeddf. Mae prosiectau newydd eleni’n cynnwys pwyllgor newydd ar gyfer Neuadd Gymunedol Ponthenri, Rhaglen Credydau Amser Gwledig Llanelli, 5 grŵp cymunedol â diddordeb mewn cofrestru, pedwar sesiwn casglu sbwriel, pum digwyddiad cymunedol a gyd-drefnir gan y cyngor, ardal Chwarae newydd i Pwll, tri Throsglwyddiad Ased Cymunedol a gwblhawyd a phump arall i ddod.

 

Pleidleisiwch Nawr