Sefydliad Addysg Bellach/Addysg Uwch Cynaliadwy

Prifysgol Aberystwyth

Aberyswyth-From-Small-Beginnings

Partneriaeth amlddisgyblaethol gydweithredol yw Rhwydwaith Cynaliadwyedd (SusNet) Cymru rhwng Prifysgol Aberystwyth ac ysgolion, sy’n ymwneud â myfyrwyr, athrawon ac ymchwilwyr, mewn ymgysylltiad-ymchwil creu-ar-y-cyd, sy’n gwella darpariaeth addysg ôl-16. Gan herio a newid agweddau tuag at ymchwil mae’n symbylu drwy ymchwil cyfredol, yn arddangos ymchwil fel dewis gyrfa gadarnhaol ac yn torri’r rhwystrau i Addysg Uwch. Mae SusNet yn creu amgylcheddau dysgu holistig, cyfunol, creadigol sy’n cynyddu uchelgais ac sy’n hybu symudedd cymdeithasol yn ein cymuned wledig arfordirol, anghysbell. Mae’r cynllun yn archwilio ardaloedd ymchwil a chynaliadwyedd allweddol ac yn hyrwyddo cyfrifoldeb cymdeithasol a chynhwysiant cymdeithasol o fewn cymunedau wledig arfordirol.

 

Prifysgol Bangor

LYC_bangor_gweithdy

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill ISO14001 a thystysgrif Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd (Gradd 5) ers nifer o flynyddoedd, wedi cyrraedd y 5% uchaf yn rhyngwladol ymhlith Prifysgolion gwyrdd cydnabyddedig, wedi datblygu teclyn asesu newydd a ystyrir fel y ‘gorau yn Ewrop’, ac wedi dechrau’r gwaith o ddod â chynaliadwyedd yn rhan annatod o rannau craidd y cwricwlwm a phrofiad myfyrwyr. Datblygodd y Labordy Cynaliadwyedd ym Mangor bartneriaethau mor bell i ffwrdd â Seland Newydd ac Uganda yn ogystal ag yn rhanbarthol yng Nghymru a gweddill y DU. Bwriad Prifysol Bangor yw dod yn ‘Brifysgol Gynaliadwy’ ym mhob agwedd o hynny gan anelu at ddod yn adnabyddus yn rhyngwladol am ei hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy. Mae’r Labordy Cynaliadwyedd a lansiwyd yn swyddogol ym mis Hydref 2015 wedi rhedeg nifer o ymgyrchoedd arbed ynni a lleihau gwastraff ac mae’n darparu cymorth ar draws y Brifysgol er mwyn dangos eu bod yn ymgorffori meddylfryd cynaliadwy.

 

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (UWTSD)

UWTSD-GWLAD_Staff_in_Action

Lansiwyd y Prosiect Tyfu Gweithleoedd drwy Ddysgu a Datblygu (GWLAD) yn UWTSD yn Nhachwedd 2015 a’i fwriad yw ymgysylltu â’r sector preifat a’r trydydd sector yn Abertawe i hyrwyddo cymunedau mwy ffyniannus, cyfartal, a chydnerth yng Nghymru sy’n canolbwyntio ar themâu’n ymwneud ag ymosod ar dlodi ac allgauedd cymdeithasol, cyfleoedd cyfartal a datblygu cynaliadwy. Mae’n partneriaid mewn diwydiant a’r trydydd sector yn gweithio’n galed ochr yn ochr â darlithwyr GWLAD a staff gweinyddol a’u gweithwyr i adeiladu rhaglenni astudio sy’n cwrdd ag anghenion y sefydliad gan ymgorffori anghenion penodol busnesau sy’n cyflenwi ystod eang o wasanaethau a chynnyrch yn ogystal â thanategu modiwlau theoretig ehangach a phynciau megis arweinyddiaeth a rheoli, ymwybyddiaeth ofalgar yn y gweithle, rheoli adnoddau dynol a chynaliadwyedd.

Pleidleisiwch Nawr