Busnes Cynaliadwy

Halen Môn / Anglesey Sea Salt

Halen-mon

Mae cynaliadwyedd ariannol, cymdeithasol ac amgylcheddol yn gwbl hanfodol i fusnes Halen Môn. Mae cynhyrchu halen môr yn broses sy’n defnyddio llawer o ynni ond mae Halen Môn wedi ymrwymo i leihau eu hôl troed carbon o flwyddyn i flwyddyn ac maent felly wedi cyflwyno System Fonitro Adeiladau i fesur eu defnydd o drydan, nwy a dŵr er mwyn lleihau eu defnydd o ynni. Maent hefyd wedi ymrwymo i wella bioamrywiaeth ac wedi prynu cae gwyrdd 4 erw i dyfu ystod o rywogaethau o blanhigion i amlhau’r amrywiaeth o bryfed ac adar yn yr ardal. Mae cysylltiad agos rhwng Halen Môn â’r gymuned leol lle maent yn eistedd ar nifer o bwyllgorau ac yn arwain nifer o gynlluniau.  Enillodd Man Cynhyrchu Halen a Chanolfan Ymwelwyr y Wobr Aur Genedlaethol 2015 am ‘Yr Amgylchedd Adeiladol a Threftadaeth Bensaernïol’, yn y Gwobrau Green Apple rhyngwladol sy’n cydnabod, yn gwobrwyo a hybu arfer gorau amgylcheddol o gwmpas y byd. Yn Ionawr 2016 enillodd Halen Môn Wobr Cymru Wledig gan Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig am eu gofal o’r amgylchedd lleol.

 

Cymdeithas Adeiladu Principality

Principality

Cymdeithas Adeiladu Principality yw’r gymdeithas adeiladu fwyaf yng Nghymru. Maent yn eiddo i, ac yn cael eu rhedeg er lles eu Haelodau – cynilwyr a benthycwyr.  Mae bod yn fusnes cyfrifol yn rhan annatod o’r modd y mae Principality’n gweithio; fel darparwr gwasanaethau ariannol i Aelodau ac fel cyflogydd. Eleni roedd menter Principality “Symud Ymlaen gyda Mind Cymru” yn ymwneud â gwella dealltwriaeth y sefydliad o iechyd meddwl a hybu llesiant. Cododd eu helusen am eleni, sef Mind Cymru, dros £90,000 drwy nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau heriol ac maent wedi hyrwyddo’r ymgyrch Amser i Newid Cymru. Yn dilyn eu blwyddyn gyda Mind Cymru, lansiodd Principality bolisi newydd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol wedi ei ddylunio i helpu cymunedau ar draws Cymru i eithaf eu gallu.

 

Enterprise Holdings

Enterprise car club

Enterprise yw’r cwmni hurio ceir mwyaf yn y byd, yn darparu gwasanaethau symudedd a thrafnidiaeth yn amrywio o rentu car am 15 munud o’u Clwb Ceir, i hurio Tryc Rheweiddiedig am 3 blynedd. Cwmni sy’n eiddo i deulu yw Enterprise wedi ei adeiladu ar werthoedd cadarn, gyda’r bwriad o fod yn gwmni lleol gwirioneddol sy’n cyflogi pobl leol i wasanaethu eu cymunedau lleol. Mae Enterprise yn gweithio gyda phartneriaid busnes fel awdurdodau lleol ac Ymddiriedolaethau’r GIG ar deithio mwy cost effeithiol a chynaliadwy. Mae gan Enterprise Bwyllgor ‘Gwerthoedd Sylfaenol’ a’i nod yw cyrraedd targedau sy’n berthnasol i Stiwardiaeth Amgylcheddol, Ymgysylltiad Cymunedol, Dyngarwch, Moesau Busnes, Ansawdd Gweithle, Cysylltiadau â’r Llywodraeth ac Amrywiaeth a Chynhwysiant. Mae Enterprise wedi llwyddo i ostwng eu defnydd o ynni a dŵr a’i nod yw lleihau eu defnydd cyffredinol o bapur yn unol ag addewid byd-eang Enterprise i blannu 50 miliwn o goed dros gyfnod o 50 mlynedd i’w osod yn erbyn eu hôl troed amgylcheddol.