Arolwg: dywed bron dau draean o bobl y dylai llywodraeth cymru fuddsoddi mwy mewn effeithiolrwydd ynni a gwneud cymru’n 100% adnewyddadwy

Arolwg: dywed bron dau draean o bobl y dylai llywodraeth cymru fuddsoddi mwy mewn effeithiolrwydd ynni a gwneud cymru’n 100% adnewyddadwy

100 diwrnod ers ffurfio Llywodraeth newydd Cymru, mae arolwg a gynhaliwyd ar ran WWF Cymru yn dangos bod bron dau draean o bobl eisiau i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mwy mewn gwella effeithiolrwydd ynni cartrefi.

 Canfu’r arolwg hefyd fod bron yr un nifer o bobl eisiau i holl drydan Cymru ddod o ffynonellau adnewyddadwy.

 Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cyhoeddi ei Raglen Lywodraethu yn ystod yr wythnosau nesaf, ac mae’n debyg y bydd yn canolbwyntio ar sut y bydd Cymru’n ymaddasu i Brexit.

 Mae WWF yn galw ar y Llywodraeth i beidio â diystyru buddsoddi mewn lleihau allyriadau a mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

 Yn ôl y sefydliad cadwraethol, un o’r ffyrdd gorau o leihau allyriadau a chreu swyddi fyddai rhoi ar waith rhaglen effeithlonrwydd ynni fwy o faint i gartrefi.

 Canfu ymchwil gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a gynhaliwyd ar ran WWF Cymru yn 2015 fod angen i Lywodraeth Cymru gynyddu ei hymdrechion ym maes effeithiolrwydd ynni cartrefi er mwyn cyrraedd ei thargedau ei hun o ran lleihau allyriadau.

 Mae’r sefydliad hefyd yn dweud, er mwyn i Gymru fod yn wlad fodern, carbon isel, y dylai’r rhan fwyaf o’i hynni ddod o ffynonellau adnewyddadwy.

 Canfu’r arolwg o 1,000 o bobl fod:

  • 65% o bobl eisiau i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mwy mewn gwella effeithiolrwydd ynni cartrefi ledled Cymru er mwyn lleihau allyriadau a sicrhau nad oes neb yn byw mewn cartref sy’n anodd ei wresogi.
  • 64% o bobl eisiau i Gymru gynhyrchu ei holl drydan o ffynonellau adnewyddadwy.
  • 62% o bobl eisiau i Lywodraeth Cymru wneud mwy i helpu pobl i wresogi eu cartrefi gan ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy.
  • 59% o bobl eisiau i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mewn prosiectau sy’n lleihau allyriadau, fel trafnidiaeth gyhoeddus a rhwydweithiau gwres fforddiadwy, er mwyn creu Cymru garbon isel.

 

 Meddai Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru:

 “Pan gaiff Rhaglen Lywodraethu Prif Weinidog Cymru ei chyhoeddi y mis nesaf, rydyn ni’n disgwyl iddi gynnwys ymrwymiad cadarn i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

 “Trwy fuddsoddi yn awr mewn sicrhau bod ein cartrefi’n addas at y dyfodol, gallwn hybu’r economi trwy greu swyddi a gwastraffu llai o ynni, ac ar yr un pryd lleihau allyriadau.

 “Gall Cymru arwain y ffordd trwy fod yn genedl flaengar, glyfar a chynaliadwy, ac mae’n glir o’r arolwg hwn bod y cyhoedd eisiau i Lywodraeth Cymru achub ar y cyfle hwn.”

 

Ychwanegodd Shea Jones, Cydlynydd Prosiect y Sefydliad Materion Cymreig, ‘Re-Energising Wales’:

 “Mae’n bwysig eithriadol cael cefnogaeth gref gan y cyhoedd i gynhyrchu’r ynni a ddefnyddiwn o ffynonellau adnewyddadwy.

 “Nid yn unig mae eisiau’r gefnogaeth honno i newid i system ynni carbon isel o ffynonellau adnewyddadwy, mae hefyd ei hangen er mwyn cyrraedd ein targedau heriol o ran y newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â diogelu ein ffynonellau ynni yn y dyfodol, a chruglwyth o fuddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol eraill.

 “Yn ddiweddar mae’r Sefydliad Materion Cymreig wedi dechrau prosiect tair blynedd i ddatblygu strategaeth ynni hirdymor ymarferol i Gymru, a fydd yn ymchwilio’n fanwl i faint o ynni y bydd Cymru ei angen yn y dyfodol, a sut y gall ynni adnewyddadwy ddiwallu’r angen hwnnw erbyn 2035.”