Rhannwch eich safbwyntiau ynghylch ôl-troed ecolegol fel dangosydd lles ar gyfer Cymru

Rhannwch eich safbwyntiau ynghylch ôl-troed ecolegol fel dangosydd lles ar gyfer Cymru

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddiweddariad i ôl-troed ecolegol Cymru ar gyfer 2011 – Adroddiad Ôl-troed Ecolegol Cymru

Mae’r ôl-troed ecolegol yn gyfrifiad sy’n cynrychioli’r tir biolegol gynhyrchiol sydd ei angen i ddarparu’r adnoddau i gynnal poblogaeth benodol, yn seiliedig ar y gyfradd defnyddio dros flwyddyn. Mae hefyd yn cyfrif am y tir sydd ei angen i gymhathu’r gwastraff a gynhyrchir, gan gynnwys nwyon tŷ gwydr.

Mae’r ôl-troed ecolegol yn un o brif ddangosyddion datblygu cynaliadwy Cymru ar gyfer defnyddio adnoddau o dan gynllun Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned Llywodraeth Cymru, ac mae wedi llywio datblygiad polisïau fel y strategaeth gwastraff, Tuag at Ddyfodol Diwastraff a Pholisi Cynllunio Cymru.

Yn sgil y dangosyddion cenedlaethol newydd sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), a phwysigrwydd defnyddio’r dystiolaeth iawn i wneud penderfyniadau ar gyfer yr hirdymor, mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi gofyn i mi am safbwyntiau ar ddefnyddio’r ôl-troed ecolegol yn y dyfodol.

Byddwn yn falch o dderbyn eich safbwyntiau i gyfrannu at fy ymateb – yn arbennig, efallai yr hoffech ystyried pa mor ddefnyddiol yw’r ôl-troed ecolegol o ran:

  • Asesu cynnydd Cymru yn erbyn y nodau lles (neu rannau ohonynt)?
  • Cymharu â gwledydd eraill?
  • Penderfynu ar gerrig milltir cenedlaethol?
  • Datgrynhoi hyn i wahanol ardaloedd yng Nghymru?
  • Cyfleu’r angen i symud tuag at Cymru Un Blaned?
  • Datblygu polisi a gwneud penderfyniadau (gan gynnwys defnyddio gwahanol senarios)?
  • Bod yn fesur o Gymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang?

Ymatebwch drwy anfon neges e-bost at shwmae@ygymruagarem.co.uk erbyn 19 Medi 2015.

Peter Davies
Y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, a Chadeirydd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd