Trafnidiaeth Gynaliadwy

Trafnidiaeth Gynaliadwy

Rydym yn dibynnu ar drafnidiaeth yn ein bywydau bob dydd; boed hynnny i fynd i’r gwaith, yr ysgol, yr ysbyty, neu weithgareddau hamdden. Gall dibynnu ar geir sy’n cael eu pweru gan danwydd ffosil fel ein prif ddull teithio gael effaith negyddol ar ein hiechyd a’n llesiant oherwydd lefelau uchel o lygredd aer, lefelau isel o weithgarwch corfforol, a straen.

Diesel -fumes -010
Mae allyriadau trafnidiaeth o danwydd ffosil yn cyfrannu at y newid yn yr hinsawdd a gall gynyddu llygryddion yn yr aer. Yn 2014,roedd 12.77% o allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru yn deillio o drafnidaeth; sef 5.92Mt CO2e.

Gall patrymau tywydd eithafol sy’n gysylltiedig â’r newid yn yr hinsawdd olygu bod angen atgyweirio neu ailosod seilwaith trafnidiaeth yn amlach.

Gall ailddylunio ein seilwaith trafnidiaeth i gefnogi dulliau teithio llesol gynyddu cydlyniant cymunedol a gwella iechyd a llesiant.

Mae yna botensial i gynyddu swyddi gwyrdd drwy ddatblygu a gweithredu technoleg tanwydd adnewyddadwy.

 

Yr hyn y mae’r sector cyhoeddus yn ei wneud:

Y Byd / Ewrop:

Mae gan yr UE strategaeth ar gyfer ‘symudedd allyriadau isel’ sy’n amlinellu blaenoriaethau i gynyddu effeithlonrwydd trafnidiaeth, technoleg ynni allyriadau isel, a’r nifer sy’n defnyddio cerbydau dim allyriadau.

Y Deyrnas Unedig:

Mae gan lywodraeth y DU adroddiad sy’n amlinellu cynlluniau teithio at y dyfodol; ‘ Low Carbon Transport: A Greener Future – A Carbon Reduction Strategy for Transport (2009)‘.

Cymru:

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu ‘Deddf Teithio Llesol (2013)’ a ‘Chynllun Gweithredu ar Deithio Llesol’i annog a hwyluso beicio a cherdded ledled Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori’n ddiweddar ar ‘Fframwaith Parthau Aer Glân i Gymru’ a fydd yn cynghori awdurdodau lleol ar ffyrdd o leihau llygredd aer o drafnidiaeth a sectorau eraill.

 

Yr hyn y mae’r trydydd sector yn ei wneud:

Mae darparwyr trafnidiaeth gymunedol yn galluogi pobl sydd wedi’u hynysu a phobl anabl i gadw mewn cysylltiad â’u cymuned.
Cycle Network

Mae Living Streets Cymru hefyd yn ymgyrchu dros wella cyfleoedd i gerdded ac yn herio goruchafiaeth ceir ar ein strydoedd.

Mae gan Sustrans Cymru lawer o adnoddau ac ymgyrchoedd i annog teithio llesol a strydoedd mwy diogel – mae ei adroddiad ‘Bywyd Beicio Caerdydd’ yn amlinellu’r heriau a’r cyfleoedd ar gyfer teithio llesol yng Nghaerdydd.

 

Sut y gallwch chi wneud gwahaniaeth:

Defnyddiwch lai o’ch car pan fo’n bosib drwy weithio gartref, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, neu feicio neu gerdded yn lle gyrru.

Ceisiwch osgoi hedfan ac os oes raid i chi hedfan beth am wrthbwyso’ch allyriadau drwy gyfrannu at brosiectau plannu coed.

Datblygwch gynllun teithio ar gyfer eich gwaith neu’ch prosiect ac ystyried ymuno â chlwb ceir trydan.

Ymunwch â grŵp cerdded lleol i fwynhau manteision rhad ac am ddim ymarfer corff, neu beth am osod amcan ‘Teithio Llesol’ i chi’ch hun i roi hwb i’ch iechyd.