Gwyrddio’ch Mudiad

Gwyrddio’ch Mudiad

Un o’r prif resymau dros fuddsoddi amser, egni, ac arian weithiau, i wneud eich mudiad yn effeithlon o ran ynni, yn ymwybodol o wastraff, ac yn ysgafn ei ddefnydd o adnoddau yw ei fod yn rhoi arbedion net mewn costau y gellir eu defnyddio i ariannu’ch gwasanaethau neu’ch cenhadaeth.

Bydd y gweithredoedd hyn hefyd yn chwarae rhan yn helpu i fynd i’r afael â rhai o heriau mwyaf y byd, yn diogelu mynediad at adnoddau ac ansawdd bywyd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Darllenwch ein hadnoddau i ddechrau:

Defnyddio Adnoddau’n Gyfrifol
Gallai’ch mudiad leihau costau cyffredinol drwy ddefnyddio llai o ynni a dŵr, lleihau gwastraff, ac annog defnyddio trafnidiaeth effeithlon .
Gweithle Iach
Gan ein bod bellach yn treulio mwy o amser ar gyfartaledd y tu mewn nag yn yr awyr agored mae’n bwysig creu amgylchedd gwaith iach.

 

Polisi Cynaliadwyedd

Un o’r ffyrdd gorau i ddangos ymrwymiad i ‘wyrddio’ eich mudiad yw drwy lunio Polisi Cynaliadwyedd a chytuno arno fel mudiad er mwyn i’ch holl aelodau o staff, ymwelwyr a gwirfoddolwyr ei ddeall a’i barchu.

Gall y polisi fod mor syml neu mor fanwl ag sydd ei angen yn ôl maint eich grŵp ond gall helpu i rannu dealltwriaeth ynglŷn â chredoau a gwerthoedd eich grŵp a hefyd sicrhau bod unrhyw gamau rydych yn penderfynu eu cymryd yn cael eu gwneud yn gyson o fewn eich mudiad.

Clicliwch yma am gweminar ar ‘Pwysigrwydd Polisi Cynaliadwyedd’ ac am ganllawiau ar ddatblygol Polisi Amgylcheddol.

Does dim rhaid i chi roi’r gorau i ‘wyrddio’ eich mudiad ar ôl gwella ei ddefnydd o ynni a dŵr – cofiwch gymryd golwg ar ffyrdd y gallwch weithredu ar y newid yn yr hinsawdd a gwneud lle i fyd natur hefyd!