Adroddiad Hinsawdd

Adroddiad Hinsawdd

Mae cyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5°C yn hytrach na 2°C yn cynnig buddion clir i bobl ac ecosystemau naturiol, ac fe allai hefyd sicrhau cymdeithas fwy cynaliadwy a chyfartal.Climate Risks 1.5 Vs 2 - WWF
Y Newid yn yr Hinsawdd a Chost Byw
Joseph Roundtree Foundation adnoddau yn ystyried y ffordd y gallai’r newid yn yr hinsawdd effeithio ar gostau byw bob dydd aelwydydd yn y Deyrnas Unedig, gan ganolbwyntio’n benodol ar aelwydydd ar incwm isel.
Mae adroddiad tystiolaeth annibynnol newydd i’r Llywodraeth wedi’i gyhoeddi gan yr Is-bwyllgor Ymaddasu i Newid Hinsawdd sy’n rhan o Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd. Mae’n nodi’r peryglon a’r cyfleoedd pennaf sy’n dod i’r amlwg i’r DU o ganlyniad i’r newid yn yr hinsawdd er mwyn cyfrannu at yr asesiad nesaf o beryglon y newid yn yr hinsawdd i’r DU, a ddisgwylir fis Ionawr 2017. Ymysg y peryglon a nodwyd y mae peryglon llifogydd a newidiadau arfordirol i gymunedau, busnesau a seilwaith, risgiau i gynhyrchu a masnachu bwyd yn ddomestig ac yn rhyngwladol a risgiau plâu a chlefydau newydd. Ceir wyth pennod unigol yn yr adroddiad tystiolaeth, ac fe’i hysgrifennwyd gan awduron arweiniol arbenigol gyda chymorth cydawduron sydd ag arbenigedd penodol. Mae crynodeb o’r canfyddiadau a’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer y 5 mlynedd hefyd ar gael.
Mean Temperatures UK
Adroddiad ar gyflwr hinsawdd Prydain 2016
Mae 3ydd adroddiad blynyddol y Swyddfa Dywydd ar gyflwr hinsawdd Prydain yn dangos mai 2016 oedd y drydedd flwyddyn gynhesaf ar ddeg (mae’r cofnodion yn dyddio’n ôl i 1910). Mae’r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o dywydd a hinsawdd Prydain yn ystod blwyddyn galendr 2016. Y Swyddfa Dywydd sy’n cynhyrchu’r adroddiad blynyddol, ‘State of the UK climate’, a dyma’r trydydd un. Mae’n darparu asesiad hygyrch, awdurdodol a chyfoes o dueddiadau, amrywiadau ac eithafoedd hinsawdd Prydain yn seiliedig ar y setiau data diweddaraf ynglŷn ag ansawdd yr hinsawdd. 

Adroddiad ar gyflwr yr hinsawdd 2015
Mae’r adroddiad eleni yn canolbwyntio ar ecosystemau; mewn sawl pennod ceir bar ochr pwrpasol ar y berthynas gymhleth rhwng hinsawdd sy’n newid a’i heffaith ar systemau byw. Mae’r syniad hwn o gysylltioldeb – rhwng yr hinsawdd, tirwedd a bywyd; rhwng ein gwaith bob dydd a’r mynegiant o’i ystyr; rhwng dylanwadau ar raddfa blanedol a phethau byw cyffredin; rhwng echdyniad a manwl gywirdeb data a gwirionedd a chymhlethdod eu pwysigrwydd; ac yn enwedig rhwng un genhedlaeth a’r un nesaf – yn ysbrydoli ac yn llywio llawer o’r gwaith yn y gyfrol hon.