Prosiect Sylfaen Project

Prosiect Sylfaen Project

Allai eich mudiad elwa o gefnogaeth arbenigol am ddim i fod yn fwy effeithiol a chynaliadwy.

Mae mudiadau sy’n gweithio gyda asedau naturiol angen cloriannu diddordebau mewn amgylchedd a chymunedau lleol gyda chyflawni sicrwydd ariannol hirdymor.

Mae Cynnal Cymru a Chanolfan Cydweithredol Cymru yn edrych am 6 mudiad amgylcheddol yn y gymuned yng Nghymru i ymgymryd â thaith datblygu fyddai’n sicrhau fod ganddynt seiliau ariannol, llywodraethu a rheoli cryf.

Gyda chyllid gan Sefydliad y Co-op, rydym yn cynnig rhaglen gymorth am ddim a fydd yn canolbwyntio ar adeiladu gallu a hyder ym meysydd blaengynllunio, rheolaeth ariannol, adnoddau dynol, cydymffurfiaeth gyfreithiol, llywodraethu Bwrdd, atebolrwydd cyhoeddus,

marchnata a chyfathrebu, a chyfrifoldeb amgylcheddol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn adolygiad gwraidd a bôn o’u hanghenion datblygu tra byddant hefyd yn archwilio pwysau a chyfleoedd lleol a chenedlaethol. Dilynir hyn gan raglen gymorth bwrpasol a ddyluniwyd i gynyddu eu heffeithiolrwydd a’u gallu i gyflawni eu hamcanion a diwallu anghenion cymunedol. Gall pynciau gynnwys dyletswyddau a recriwtio Bwrdd, Cynllunio Busnes, Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, Partneriaeth a Chydweithio, Adrodd Blynyddol, Trosglwyddo Asedau neu eraill y nodir eu bod yn berthnasol. Bydd technegau yn cynnwys mentora, hyfforddiant, sesiynau cyngor un i un, rhwydweithio a dysgu ar y cyd. Yn nodweddiadol, bydd ymgeiswyr yn derbyn rhwng 5 ac 8 diwrnod o gymorth am ddim yr un.

Mae dysgu cyfoedion a lledaenu sgiliau a thechnegau newydd yn agweddau pwysig ar y rhaglen hon. Bydd angen i ymgeiswyr fod yn barod i ymuno â phroses dysgu a chefnogi cyfoedion. Bydd angen iddynt allu rhaeadru gwybodaeth a thechnegau newydd i eraill yn y sector trwy ymgysylltu ag o leiaf 3 sefydliad lleol arall i rannu yn rhai o’r sesiynau hyfforddi a chefnogi. Darperir cyllideb fach i ymgeiswyr llwyddiannus i dalu’r costau sy’n gysylltiedig â’r agweddau hyn.

Rhaglen ledled Cymru yw hon a fydd yn rhedeg rhwng Tachwedd 2019 a Mawrth 2021 ac mae’n agored i bob sefydliad cymunedol sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd. Rydym eisiau clywed yn arbennig gan sefydliadau sy’n rheoli mannau gwyrdd neu asedau naturiol eraill.

Dewisir ymgeiswyr llwyddiannus trwy ffurflen gais syml ac yna cyfweliad ffôn byr. Am fwy o fanlyion a ffurflen gais cysylltwch â rhodri@cynnalcymru.com

Bydd ceisiadau yn cau ar y 27fed Tachwedd 

Beth fydd ymgeiswyr yn ei dderbyn:

· Diagnosis Busnes 1 diwrnod

· Dylunio Cynllun Gweithredu 1-2 ddiwrnod

· 2-3 diwrnod o hyfforddiant / cefnogaeth

· Cymryd rhan mewn 1 cyfarfod rhwydwaith dysgu ar y cyd

· Gwahoddiad i ddigwyddiad “etifeddiaeth” diwedd prosiect

. Cymorth ariannol cyfyngedig i cynnal digwyddiad rhwydweithio a dysgu ar y cyd

Yr hyn sy’n ofynnol gan yr ymgeisydd:

• Mae angen i chi allu dyrannu amser a staff i dderbyn a helpu i gyflawni buddion prosiect Cynnal Cymru a Chanolfan Cydweithredol Cymru.

• Rydym yn gofyn i chi nodi ac ymgysylltu ag o leiaf 3 sefydliad amgylcheddol arall a arweinir gan y gymuned yn eich ardal a all ymuno â ni mewn proses o rannu gwybodaeth, hyfforddi a chefnogi.

• Defnyddio’ch adeilad ar gyfer hyfforddiant / cyfarfodydd

• Rhoi gwybodaeth, dyfyniadau a lluniau i ni i’w defnyddio wrth hyrwyddo ac adrodd ar lwyddiant y prosiect

• Adroddiadau cynnydd chwarterol ac astudiaeth achos fanwl.

 

Am fwy o wybodaeth ac am ffurflen gais cysylltwch â rhodri@cynnalcymru.com.