Eginiad

Eginiad

Menter partneriaeth yw Emergence-Eginiad a ddatblygwyd ar y cyd gan Gynnal Cymru-Sustain Wales a Chwmni Theatr Volcano. Y bwriad oedd datblygu mudiad ar gyfer newid o fewn y celfyddydau yng Nghymru fel y gellir gweld y celfyddydau’n arwain proses angenrheidiol o newid diwylliannol wrth i ni wynebu bygythiadau dirfodol aruthrol yr 21ain ganrif.

Ar ôl cynnal tair cynhadledd fawr gyda’n gilydd yn 2010/11, mae Volcano a Chynnal Cymru wedi cymryd camau newydd mewn dau gyfeiriad cyfochrog. Mae Volcano’n arwain archwiliad ynghylch y ffordd y mae’r cysyniad o ddatblygu cynaliadwy yn llywio a dylanwadu ar y broses greadigol ac ymarfer artistig, tra bod Cynnal Cymru wedi cynnull partneriaeth sy’n cynnwys Creu Cymru (sef y corff datblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celf yng Nghymru), BRASS a Julie’s Bicycle i fynd i’r afael â datblygu cynaliadwy yng nghyd-destun yr amgylchedd adeiledig ac ystadau theatr. Mae prosiect Creu Cymru wedi casglu data sylfaenol ynghylch effeithiau amgylcheddol 42 o leoliadau ledled Cymru. O’r sylfaen hon, gan weithio gyda gr?p peilot, bydd y prosiect yn darparu offer a chefnogaeth i alluogi theatrau a lleoliadau i wella eu perfformiad amgylcheddol a dylanwadu ar ymddygiad cynulleidfaoedd, staff, cyflenwyr a phartneriaid busnes.

Mae Bil Datblygu Cynaliadwy arfaethedig Llywodraeth Cymru yn rhoi cyd-destun ar gyfer y prosiect hwn. Bydd y ddeddfwriaeth yn gosod dyletswydd statudol ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i fabwysiadu’r cysyniad o ddatblygu cynaliadwy fel yr egwyddor drefnu ganolog a fydd yn sail i bob penderfyniad sefydliadol ac i roi tystiolaeth ynghylch sut y caiff hyn ei weithredu’n ymarferol.

Mae nifer o aelodau Creu Cymru’n rhan o strwythur awdurdod lleol ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn derbyn cyllid gan y Cyngor Celfyddydau. Mewn perthynas â’r ddwy agwedd hon, gallant dybio y bydd y Bil yn effeithio arnynt. Bydd y prosiect yn rhoi’r modd a’r data i aelodau Creu Cymru ddangos cydymffurfiad cyn dechrau gweithredu’r Bil.

Caiff prosiect Creu Cymru Eginiad ei ariannu gan Gynllun Cymorth i Fyw’n Gynaliadwy Llywodraeth Cymru, a gyflwynir gan Amgylchedd Cymru a Chynnal Cymru-Sustain Wales.