Pobl Cymru Yn Anfon Neges Mewn Potel Enfawr Ar Gyfer Awr Ddaear

Pobl Cymru Yn Anfon Neges Mewn Potel Enfawr Ar Gyfer Awr Ddaear

Mae WWF-Cymru, cangen Cymru o’r sefydliad cadwraethol byd-eang, yn dathlu degfed pen-blwydd Awr Ddaear (y digwyddiad blynyddol pan mae miliynau o bobl ledled y byd yn diffodd eu goleuadau) ym mis Mawrth eleni, trwy helpu pobl Cymru i anfon neges mewn potel enfawr wyth metr at wleidyddion Cymru a’r byd, yn galw am weithredu brys ar y newid yn yr hinsawdd yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

Bydd y gosodwaith, sydd wedi’i ddylunio gan yr artist Lulu Quinn, yn hongian o adeilad y Senedd yn ystod yr wythnos cyn Awr Ddaear (Mawrth 25, 8.30pm – 9.30pm), yn symbol o’r cannoedd o negeseuon sydd wedi’u casglu o bob cwr o Gymru, ar lein ac wyneb yn wyneb.

Dywedodd y Llywydd, Elin Jones AC:

“Mae cynaliadwyedd yn cael sylw blaenllaw gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru – yng nghyd-destun y gwaith polisi a wneir gan y Pwyllgorau sy’n craffu ar y Llywodraeth, ond hefyd gan fod yr union adeilad lle caiff y gwaith ei wneud yn fynegiant ymarferol o ymrwymiad y Cynulliad i gynaliadwyedd.

“Rydym yn ymdrechu i wella ein perfformiad amgylcheddol; nid yn unig trwy gefnogi Awr Ddaear bob blwyddyn, ond hefyd trwy wneud gwelliannau fel lleihau ein hôl-troed ynni 40% ers 2008.

“Wrth gwrs, un o rolau allweddol y Senedd yw cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl. Nid yn unig mae’n briodol cael cerflun enfawr wyth metr sy’n dangos y teimladau cryfion sydd ledled Cymru am weithredu ar y newid yn yr hinsawdd, ond bydd hefyd anodd i unrhyw un ei anwybyddu, gan gynnwys ein Haelodau Cynulliad. Edrychaf ymlaen at weld y gwaith yn cael ei osod yn ei le yn yr wythnos cyn Awr Ddaear.”

Mae WWF-Cymru wedi seilio ei ymgyrch ar yr hen arfer rhamantaidd o anfon neges mewn potel yn ysgogi’r person sy’n dod o hyd i’r botel i ddysgu mwy am y sawl a’i hanfonodd a’i ddymuniadau. Mae WWF Cymru eisiau i wleidyddion Cymru – a fydd yn cael y neges hon – deimlo’r un cyffro, a chael eu symbylu i weithredu ar y newid yn yr hinsawdd.

“Bydd y newid yn yr hinsawdd yn cael effaith enfawr ar fywydau pobl yma yng Nghymru a ledled y byd. Felly mae’n wych gweld y teimladau cryfion hyn yn amlwg ar adeilad y Senedd yn y cyfnod cyn Awr Ddaear” medd Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru. “Os ydych chi eisiau dangos eich cefnogaeth, mae amser o hyd i chi gymryd rhan yn ymgyrch Neges mewn Potel oherwydd gallwch ychwanegu’ch neges ar lein neu roi neges hun-lun ar Facebook, Twitter neu Instagram”

Mae tymereddau byd-eang wedi bod yn codi ers dros ganrif, gan gyflymu yn y blynyddoedd diwethaf, ac erbyn hyn wedi cyrraedd eu huchaf. 2016 oedd y flwyddyn gynhesaf a gofnodwyd erioed, gan guro’r ddwy flynedd gynhesaf flaenorol, sef 2015 a 2014.

Dros y byd i gyd rydym yn gweld llifogydd, sychdwr, stormydd hynod bwerus a thannau gwyllt mwy nag erioed o’r blaen. Mae bron un o bob chwe rhywogaeth mewn perygl o ddifodiant oherwydd y newid yn yr hinsawdd. Yng Nghymru, mae’r cymunedau sy’n gartref inni a’n byd naturiol anhygoel mewn perygl.

Mae’r gefnogaeth i Awr Ddaear wedi tyfu bob blwyddyn – cymerodd 178 o wledydd ran yn 2016, nifer sy’n record – ac mae’n argoeli mai’r noson eleni fydd y fwyaf eto.

Y llynedd, amcangyfrifwyd bod hanner miliwn o bobl yng Nghymru wedi cymryd rhan. Yn 2017, mae llawer o adeiladau a strwythurau amlwg eisoes wedi addo diffodd eu goleuadau ar y noson – o Gastell Caernarfon i Stadiwm Principality yng Nghaerdydd. Mae mwy na hanner yr holl awdurdodau lleol yng Nghymru eisoes wedi cofrestru, ynghyd â 286 o ysgolion ledled y wlad.

Mae #NegesMewnPotel yn brosiect sy’n cael ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl, ac mae WWF yn eich gwahodd chi i gymryd rhan trwy ysgrifennu’ch neges bersonol eich hun. I gyflwyno’ch neges ar y camau gweithredu yr ydych eisiau i Gymru eu cymryd i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, ewch ar lein i: wwf.org.uk/messageinabottle