Adrodd Integredig ar Gynaliadwyedd

AIG-banner-for-web
Bydd adrodd integredig ar gynaliadwyedd yn rhoi mantais broffesiynol, gystadleuol a masnachol i chi yn arbennig pan fyddwch yn gwneud cais am waith neu’n gweithio gyda sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Mae Cynnal Cymru – Sustain Wales yn cynnig adrodd pwrpasol integredig ar gynaliadwyedd ar gyfer busnesau a mentrau cymdeithasol. Bydd hyn yn sicrhau gwerth ychwanegol i unrhyw fusnes drwy amlygu’r ardaloedd lle mae eich sefydliad yn gwneud yn dda, mynd i’r afael â’r ardaloedd lle mae angen gwelliant a rhoi crynodeb o’ch sefyllfa ochr yn ochr â sefydliadau eraill yn eich sector. Byddwn yn edrych ar eich sefydliad yn ei gyfanrwydd, yn helpu i wneud cynaliadwyedd yn rhan annatod o bob  rhan o’ch sefydliad a gweithio gyda chi i osod targedau ar gyfer gwella o flwyddyn i flwyddyn. Mae gan Cynnal Cymru gyfoeth o brofiad mewn dadansoddi’r modd y mae sefydliadau’n sicrhau gwerth ychwanegol i’w busnes craidd drwy gynnal safonau uchel amgylcheddol a thrwy fod yn gyfrifol yn gymdeithasol.

Sut mae’n gweithio?

  1. Adolygiad – Paratoi a chyflwyno

Cynnal gweithdy gyda’ch tîm rheoli i ddatblygu eich dealltwriaeth o egwyddorion datblygu cynaliadwy o fewn cyd-destun ymarferol eich sefydliad. Drwy wneud hyn adnabyddir effeithiau cadarnhaol a negyddol, data a phrosesau perthnasol, staff cyfrifol, rhanddeiliaid allweddol, cenadaethau ac amcanion. Amcan cyffredinol: penderfynu pa weithrediadau ac agweddau y byddwch yn eu mesur ac yn adrodd arnynt.

  1. Coladu – Coladu data a gwybodaeth

Bydd ein dadansoddwr yn gweithio’n agos gyda staff ar draws y sefydliad i gasglu a choladu data a gwybodaeth berthnasol sy’n dangos yr hyn sy’n cael ei wneud gan y sefydliad. Mae hyn yn mynd tu hwnt i adrodd ar eich ôl troed carbon ac yn amlygu eich ymrwymiad i’ch cymuned, eich staff, a’ch ‘storïau da’ i roi  tystiolaeth o holl werth ychwanegol eich sefydliad. Bydd y data caled yn cael eu ddal yn ein hofferyn pwrpasol ac yn llunio  sail eich adroddiad

 

  1. Adrodd – Dadansoddiad ac Adroddiad Mewnwelediad

Bydd eich data’n cael eu cyfosod yn fedrus i greu adroddiad clir a chryno y gellir ei ddefnyddio i amlygu’r hyn yr ydych yn ei wneud yn dda pan fyddwch yn gwneud cais am gontractau ac wrth ymgysylltu â rhanddeiliaid. Byddwn hefyd yn rhoi Adroddiad Mewnwelediad i chi a fydd yn cynnwys cyngor ar gyfer creu mesuriadau grymusach a gwella perfformiad yn y dyfodol. Byddwn yn mesur data a gafodd eu coladu yn erbyn y saith Nod Llesiant ar gyfer Cymru a fydd yn eich galluogi i roi tystiolaeth am eich gwaith yn yr ardaloedd penodol hyn – arbennig o ddefnyddiol os yr ydych yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus, neu’n derbyn cyllid oddi wrthynt.

Cost: £1950

  1. Cyfathrebu – Dylunio, marchnata & strategaeth

Gall Cynnal Cymru ddatblygu strategaeth gyfathrebu i gyfleu eich adroddiad a’ch gweithgareddau i’ch rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Gallai hyn gynnwys deunyddiau marchnata, hyrwyddo’n gymdeithasol elfennau allweddol a digwyddiadau ymgysylltu. Os bydd arnoch angen cyfathrebu’n gyflym ac yn fanwl – er enghraifft â chwsmeriaid neu’r cyhoedd – bydd infograffreg yn rhoi ciplun cyflym diddorol i chi o’ch effeithiau, eich cynnydd a’ch amcanion ar gyfer y dyfodol.

Cost: gosod pris teilwredig yn dibynnu ar ofynion

 

Cefndir

Darganfu Arolwg KPMG ‘Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013’ bod dros 90% o’r 250 cwmni mwyaf llwyddiannus yn y byd yn awr yn adrodd yn gyhoeddus ar agweddau o’u perfformiad cynaliadwyedd. Mae eu Cadeirydd Byd-eang ar gyfer Gwasanaethau Newid Hinsawdd a Chynaliadwyedd yn dadlau bod adrodd yn arf hanfodol ar gyfer rheoli busnes.

O Ebrill 2016, bydd dyletswydd gyfreithiol ar gyrff cyhoeddus Cymru i gyflawni eu gwasanaethau yn unol ag egwyddor Datblygu Cynaliadwy yn dilyn cyflwyniad y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol newydd sy’n arwain y byd. Caiff y ddeddfwriaeth hon effaith o bwys ar y ffordd y mae’r sector cyhoeddus yn caffael nwyddau a gwasanaethau oddi wrth eraill ac, felly, mae’n bwysig bod busnesau yng Nghymru’n gweithredu i sicrhau eu bod yn medru dangos sut y maent yn gweithredu i ddod yn sefydliadau mwy cynaliadwy, cyfrifol, ac arloesol.

Fel y sefydliad a fu’n weithredol yn natblygiad y ddeddfwriaeth a dorrodd dir newydd, mae Cynnal Cymru mewn sefyllfa unigryw i fedru darparu’r gwasanaeth adrodd integredig hwn i sefydliadau, gan alinio gwerthoedd a gweithrediadau eich sefydliad gyda Nodau Llesiant Cenedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Consult-banner