Darnau ar Arloesedd: Sut mae Dŵr Cymru’n amddiffyn ein cymunedau ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod #SWS16

Dwr Cymru

Darnau ar Arloesedd: Sut mae Dŵr Cymru’n amddiffyn ein cymunedau ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod #SWS16

Yn y cyfnod yn arwain i fyny at Uwchgynhadledd Cynnal Cymru ar Arloesedd Busnes ar gyfer Economi Cynaliadwy  ar 21 Ebrill yng Nghaerdydd, byddwn yn  arddangos cyfres o ddarnau ar arloesedd, gan ganolbwyntio ar Gymru

Dŵr Cymru

Mae Dŵr Cymru’n cyflenwi dŵr yfed diogel a dibynadwy i dros dair miliwn o gwsmeriaid bob dydd, tra’n dwyn i ffwrdd ddŵr gwastraff i’w drin, cyn y gellir ei ddychwelyd yn ddiogel i’r amgylchedd. Wrth ddarparu’r gwasanaethau hyn, mae Dŵr Cymru’n dibynnu ar rwydwaith enfawr o asedau, y rhan fwyaf ohonynt ag oes hir iawn, gan olygu y bydd y penderfyniadau a wneir heddiw yn cael effaith pwysig ar gwsmeriaid, yr economi a’r amgylchedd am flynyddoedd i ddod.

Mae sicrhau bod gan y cwmni gynllun hirdymor i sicrhau eu bod yn medru parhau i ddarparu’r gwasanaethau hyn a bod yn barod i fynd i’r afael â heriau amgylchedd sy’n newid yn barhaus, yn ganolog i’w gweledigaeth hirdymor, ‘Ein Dyfodol Cynaliadwy’. Mae’r cynllun hwn, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2007, yn amlinelli gweledigaeth Dŵr Cymru  ar gyfer y 25 mlynedd nesaf a sut y maent yn ymroi i ddarparu gwell gwerth am arian i gwsmeriaid.

Mae model unigryw Dŵr Cymru’n fanteisiol i gwsmeriaid nid yn unig drwy sicrhau bod yr holl elw’n cael ei ail-fuddsoddi yn y busnes er lles cwsmeriaid yn y dyfodol, ond hefyd am ei fod yn fanteisiol i’r amgylchedd ehangach yn ei gymundau.  Mae hyn yn golygu cyflawniad ei berfformiad amgylcheddol gorau erioed yn 2015, diolch i fuddsoddiad yn ei weithfeydd trin dŵr gwastraff a’i rwydwaith carthffosiaeth. Mae’r rhain yn chwarae rôl hanfodol mewn amddiffyn yr amgylchedd a gwella ansawdd dŵr ymdrochi, a helpwyd Cymru gan y buddsoddiad hwn i sicrhau 41 Baner Las.

Mae’r cwmni hefyd yn arwain y ffordd yn y gwaith o ddarganfod datrysiadau cynaliadwy i fynd i’r afael â’r heriau i berfformiad amgylcheddol. Gyda’r cwmni yn awr yn cynhyrchu rhyw 25 % o’i anghenion ynni o ffynonellau adnewyddadwy ar ei safleoedd amrywiol, mae hefyd yn buddsoddi:

£40 miliwn mewn rhaglen ddraenio gynaliadwy – RainScape – yn Llanelli a Thre-gŵyr sy’n cynnig datrysiad arloesol i fynd i’r afael â llifogydd trefol ac amddiffyn cymunedau lleol.

£24 miliwn mewn trawsffurfio gweithfeydd trin dŵr gwastraff Five Fords yn Wrecsam, gogledd Cymru, yn Barc Ynni arloesol – sy’n ymgorffori cynlluniau solar ffotofoltäig, treulio anaerobig datblygedig a chynlluniau cynhyrchu ynni gwynt a dŵr ar y safleoedd.

Mae rheoli 14 o dyrbinau dŵr mewn gwahanol gronfeydd dŵr ar draws Cymru – gwerth oddeutu £20 miliwn – wedi dyblu’r maint o ynni adnewyddadwy a gynhyrchir. Mae’r cynlluniau dŵr hyn yn cynhyrchu 40GWh o ynni sy’n ddigon i bweru 9,000 o gartrefi.

“Rydym yn gweithio’n galed bob dydd i wneud yn siŵr bod ein dŵr a’n hamgylchedd yn cael gofal yn nawr, ac am flynyddoedd i ddod. Drwy ddarganfod dulliau gwell a chynaliadwy o weithredu, gallwn gadw biliau ein cwsmeriaid i lawr a rhoi mwy o arian yn ôl ar gyfer amddiffyn ein cymunedau ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.”

Chris Jones, Prif Weithredwr

 

Bydd Uwchgynhadledd Cynnal Cymru yn dwyn at ei gilydd arbenigwyr sy’n arwain sectorau ac sy’n trawsnewid egwyddorion cynaliadwyedd yn arfer ac sy’n mynd i’r afael â themâu blaen y gad megis technoleg carbon isel, effeithlonrwydd adnoddau a modelau defnyddio newydd. Bydd yr uwchgynhadledd yn dangos i fusnesau lleol a chenedlaethol bod busnesau arloesol, carbon isel, effeithlon mewn adnoddau yn broffidiol a chystadleuol.