Y gronfa helpu Cymru ar ôl Storm Dennis

Y gronfa helpu Cymru ar ôl Storm Dennis

Ar hyd a lled Cymru, ac yn Ne Cymru’n benodol, mae cymunedau wedi’u llorio gan Storm Dennis a’r llifogydd y mae wedi’i hachosi.

Mae Michael Sheen wedi sefydlu ymgyrch Go Fund Me, mewn ymateb i’r digwyddiadau llifogydd sy’n bwrw Cymru.

‘Mae gweld y lluniau o bobl sydd wedi cael eu cartrefi a’u busnesau wedi’u dinistrio gan y llifogydd diweddar, ym mwrdeistref Castell-nedd Port Talbot ble cefais fy magu ac yn yr ardaloedd cyfagos a thu hwnt, yn dorcalonnus. Rwy’n gweld pobl yn gweithio gyda’i gilydd i helpu eu ffrindiau a’u cymdogion. Rwy’n gweld cymunedau yn dod ynghyd i helpu ei gilydd. Rwy’n gweld pobl ar y rheng flaen yn gwneud popeth y gallant i gynorthwyo’r teuluoedd hynny sydd wedi gweld eu bywydau’n troi’n llanast llwyr yn y diwrnodau diwethaf. Er mwyn parhau â’r gwaith hanfodol hwn, mae’r grwpiau a’r mudiadau sy’n helpu pobl Cymru angen eich cymorth.

Beth fydd yn digwydd i’r arian a godir?

Bydd yr holl arian a godir yn cael ei gadw’n ganolog yng Nghymru gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) a’i ddosbarthu i gymunedau ar hyd a lled y wlad, gan roi blaenoriaeth i’r rheini a effeithiwyd waethaf. Mae CGGC yn gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau Gwirfoddol Sirol i sicrhau bod yr arian a godir yn cael ei reoli’n effeithiol a’i dderbyn gan grwpiau a mudiadau sy’n cymryd camau i ymateb i ddigwyddiadau llifogydd, gan sicrhau’r budd i’r rhai mewn angen mwyaf.

Mae ymgyrchoedd codi arian penodol eraill ar gael i helpu unigolion a busnesau – cofiwch barhau i roi arian i’r rhain.

Mae gan Michael Sheen berthynas agos â CGGC fel Llywydd y mudiad. Penderfynwyd mai CGGC fyddai yn y sefyllfa orau i weinyddu’r arian a godir, gan fod gan CGGC enw da iawn am weinyddu arian grant yng Nghymru. Mae’r ffaith fod yr arian yn cael ei gadw gan CGGC hefyd yn golygu bod yr holl arian a dderbynnir yn gymwys am rodd cymorth.

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Yn y pen draw, pobl sy’n byw yn yr ardaloedd hynny o Gymru a effeithiwyd waethaf gan y llifogydd fydd yn elwa ar y gronfa. Os ydych chi’n fudiad gwirfoddol, mewn ardal o Gymru a fwrwyd gan y llifogydd ac angen arian i’ch helpu chi neu aelodau o’r gymuned rydych chi’n eu cefnogi i chwilio’u traed eto, yna mae’n bosibl y gallech wneud cais ar gyfer y gronfa hon. Defnyddiwch y rhestr wirio isod i gadarnhau:

 • Rydych yn grŵp a gyfansoddwyd gyda chyfrif banc sydd angen llofnod o leiaf dau unigolyn nad ydynt yn perthyn i’w gilydd
 • Rydych yn fusnes nid-er-elw
 • Nid ydych yn unigolyn
 • Rydych yn gweithio mewn cymuned a effeithiwyd gan lifogydd 2020

Os ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, yna hon yw’r gronfa ymateb i lifogydd gywir i chi.

Sut i ymgeisio?

Os ydych yn gweithio mewn ardal a darwyd gan y llifogydd diweddar ac yn darparu gwasanaethau cymunedol fel meithrinfa, ailgylchu dodrefn, mynediad at nwyddau wedi’u hailwampio ar sail nid-er-elw, anfonwch e-bost at y Tîm Arian Grant yn CGGC yn funding@wcva.cymru gyda’ch cais, gan ddarparu’r wybodaeth ganlynol:

 1. Enw eich grŵp a gyfansoddwyd/ mudiad gwirfoddol / elusen / cwmni buddiannau cymunedol / menter gymdeithasol a’ch rhif cofrestru os yw’n gymwys
 2. Manylion yr hyn rydych eisiau’r arian ar ei gyfer, e.e. carpedi newydd ar gyfer eich meithrinfa, cyfarpar ar gyfer eich canolfan ddydd, arian ar gyfer eich menter gymdeithasol i ddodrefnu x o gartrefi teuluol â charpedi newydd/nwyddau gwyn – dim ond enghreifftiau yw’r rhain, rydym yn croesawu ceisiadau gan bob math o fudiad cymunedol
 3. Yr swm rydych yn ceisio, croesawyd ceisiadau hyd at £5,000.  Darparwch esponiad a disgrifiad o’ch costau os gwelwch yn dda.

Unwaith y bydd eich cais wedi’i dderbyn gan Dîm Arian Grant CGGC, bydd y broses fel a ganlyn:

 • Bydd Tîm Arian Grant CGGC yn dilysu’r wybodaeth a’r cais a gyflwynwyd, gyda chymorth eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol (CVC)
 • Bydd y cais am arian yn cael ei adolygu
 • Os derbynnir y cais, bydd cynnig ariannol yn cael ei wneud, cyhyd â bod CGGC yn derbyn copi o’ch dogfen lywodraethu a thystiolaeth o’ch cyfrif cymunedol/busnes, a dau unigolyn nad ydynt yn perthyn i fod yn llofnodwyr
 • Bydd yr arian yn cael ei ryddhau wedyn i’ch grŵp/mudiad
 • Bydd tystiolaeth o sut mae’r arian wedi’i ddefnyddio yn cael ei chyflwyno i CGGC

A oes unrhyw ddyddiadau cau? Faint sydd ar gael?

Gan mai ymgyrch codi arian bywiol yw hwn mewn ymateb i argyfwng, nid oes dyddiadau cau ar hyn o bryd a bydd ceisiadau am arian yn cael eu hadolygu ar sail y cyntaf i’r felin, hyd oni y bydd yr arian wedi’i ddyrannu.

Cymorth ariannol arall sydd ar gael:

I fusnesau sydd wedi’u heffeithio

https://businesswales.gov.wales/cy

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol

https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleusterau-cymunedol

I unigolion sydd wedi’u heffeithio

Mae Cronfa Cymorth Dewisol Llywodraeth Cymru’n darparu £500 ar gyfer yr holl aelwydydd sydd wedi’u heffeithio gan y llifogydd. I fod yn gymwys, rhaid i’r ardal y mae’r aelwyd yn byw ynddi fod wedi’u heffeithio. Bydd aelwydydd heb yswiriant yn cael £1000. Dylai unigolion gysylltu â’u hawdurdod lleol am gymorth i wneud cais.