Peidiwch adael i newid hinsawdd fod yn glyfrach na chi: Gwnewch i’ch Awr Daear bara trwy gydol y flwyddyn

Peidiwch adael i newid hinsawdd fod yn glyfrach na chi: Gwnewch i’ch Awr Daear bara trwy gydol y flwyddyn

I ddathlu 10 mlynedd o’r Awr Daear, sy’n digwydd am 8.30pm ar 25 Mawrth, mae Ian Cumming, pobydd a ffotograffydd teithio adnabyddus ar y teledu, wedi ymrwymo i wneud i’w Awr Daear bara trwy gydol y flwyddyn. Mae wedi dyfeisio rhai addewidion hawdd y gellir rhoi cynnig arnynt gartref i annog eraill i wneud yr un peth gan ddefnyddio adborth o’i fesurydd clyfar fel ysbrydoliaeth, ac mae wedi datblygu rysáit gwyrdd sy’n arbed ynni hefyd gyda chymorth ei fesurydd clyfar.

O fod yn arloesol gyda ffynonellau gwres naturiol i ddefnyddio ei fesurydd clyfar i leihau gwastraff ynni, mae addewidion Awr Daear Ian yn dangos bod mynd yn glyfar am newid yn yr hinsawdd yn dechrau gartref gyda newidiadau bach meddylgar.

Mae’r Awr Daear yn arddangosiad mwyaf y byd o gefnogaeth dros weithredu ar newid yn yr hinsawdd, ac mae’n ffordd ysbrydoliaethus o atgoffa pobl i gymryd camau ar leihau eu hôl troed carbon eu hunain.

Mae gofyn i’ch cyflenwr ynni eich uwchraddio i fesurydd clyfar yn gam hwylus tuag at ddiogelu’r planed. Mae mesuryddion clyfar yn dangos i chi faint o nwy a thrydan rydych yn eu defnyddio mewn punnoedd a cheiniogau, gan ddarparu’r wybodaeth y mae ei hangen arnoch i wneud newidiadau cadarnhaol a lleihau gwastraff ynni gartref.

Mae Ynni Clyfar GB, llais ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar Prydain, yn annog pobl i gofrestru ar gyfer ‘Taran’ ar Drydar i helpu gwneud i 10fed pen-blwydd yr Awr Daear gyfrif. Bydd y trydariadau’n mynd allan y diwrnod cyn yr Awr Daear, gan greu ton enfawr a fydd yn atgoffa pobl i fynd yn wyrdd a mynnu cael mesurydd clyfar. Cofrestrwch yma a gwnewch yn siŵr y cewch ddweud eich dweud.

 

Ymrwymiadau Ian ar gyfer gwneud i’r Awr Daear bara trwy gydol y flwyddyn 

  1. Byddwch yn ddoeth gyda gwres. Rwy’n mynd i fod yn fwy call gyda gwres eleni – gan adael y ffwrn yn agored wrth iddi oeri, toddi menyn a dadrewi bara mewn golau haul naturiol neu ar ben rheiddiadur, a defnyddio ager a gynhyrchir wrth goginio. Rwyf hyd yn oed wedi bod yn meddwl am beth y gallwn ei goginio yn y gwres naturiol a gynhyrchir gan fy nomen gompost. 
  1. Coginiwch yn glyfrach. Eleni rwy’n canolbwyntio ar integreiddio llawer o ddulliau arbed ynni bach rwyf wedi eu darganfod gyda fy mesurydd clyfar, fel coginio pasta mewn dŵr a ferwyd ymlaen llaw gyda’r gwres wedi ei ddiffodd, defnyddio padellau gyda mwy o arwynebedd, coginio prydau cyfan yn fy llestr araf a chreu teisennau a phobi yn y microdon. 
  1. Cofiwch y milltiroedd. Rwy’n ffotograffydd teithio felly mae’n bwysig fy mod yn cynllunio teithiau’n ofalus i isafu milltiroedd yn yr awyr, ac rwy’n defnyddio fy meic neu fy nau droed cymaint ag y gallaf. Eleni rwy’n mynd i brynu mwy o ddillad ail law gan fod cynhyrchu a chludo nwyddau’n cael effaith uchel ar garbon. 
  1. Isafwch wastraff. Rwy’n credu mai newidiadau bach mewn arfer yw’r rhai sy’n cael yr effaith fwyaf, felly rwy’n ceisio torri munud neu ddwy oddi ar yr amser yn y cawod, osgoi gadael pethau yn y modd parod, uwchraddio i oleuadau LED pan fydd y rhai hen yn methu, a defnyddio blanced drydan yn yr ystafell wely yn lle tân bach. 
  1. Byddwch yn ddyfeisgar. Mae creadigrwydd yn allweddol o ran gwneud newidiadau cadarnhaol, ac mae mwynhau’r awyr agored yn lle da i ddechrau. Eleni rwy’n mynd i arbrofi gyda dulliau coginio awyr agored, yn ogystal â pharhau i sychu dillad yn yr awyr agored a thyfu fy llysiau fy hun pryd bynnag y gallaf.

 

Teisen mojito arbed ynni gwyrdd Ian  

I’w mwynhau yn ystod yr Awr Daear ei hun, mae Ian wedi datblygu teisen mojito microdon â thema werdd, sy’n un o’r danteithion diweddaraf yn ei gyfres barhaus o ryseitiau arbed ynni.

Mae gan y deisen gost ynni o 1c, ac yn cymryd llai na dwy funud i’w wneud yn y microdon.

Mae Ian wedi defnyddio ei fesurydd clyfar i’w helpu profi’n gywir pa ddulliau a thechnegau coginio sy’n defnyddio’r ynni lleiaf ac i roi cost ynni i bob un o’i ryseitiau arbed ynni. Y deisen ficrodon werdd newydd yma yw’r danteithfwyd llesol i’r planed perffaith!

 

Meddai Ian Cumming:

“Rwyf bob amser wedi ceisio bod yn llesol i’r amgylchedd, ond weithiau mae angen gweladwyedd ar eich patrymau ffordd o fyw a rhywfaint o ysbrydoliaeth i gychwyn arni. Pan uwchraddiais i fesurydd clyfar y llynedd – sy’n dangos faint o ynni rwy’n ei ddefnyddio a faint mae’n ei gostio – roedd yn syndod llwyr i’m teulu i gyd.

“Rwyf wedi ymrwymo i wneud i fy Awr Daear bara trwy gydol y flwyddyn, gan ddefnyddio gwybodaeth o fy mesurydd clyfar fel ysbrydoliaeth, ac yn gobeithio annog pobl eraill i wneud yr un peth. Rwy’n gobeithio y bydd pobl yn mwynhau gwneud fy nheisen mojito arbed ynni gwyrdd fel ffordd flasus a llawn hwyl o arbed ynni.”

 

Meddai Fflur Lawton, Pennaeth Polisi a Chyfathrebu Cymru gydag Ynni Clyfar GB:

“Mae addewidion Ian ar gyfer yr Awr Daear yn hynod ysbrydoliaethus ac rwy’n hynod falch bod ei fesurydd clyfar wedi helpu i’w ysbrydoli a’i gyfeirio trwy gydol y daith. Byddaf yn rhoi cynnig ar y deisen mojito arbed ynni gwyrdd gartref yn bendant.

“Mae mwy nag wyth o bob deg o bobl sydd â mesuryddion clyfar wedi cymryd camau i leihau eu defnydd o ynni, felly mae’r Awr Daear yn gyfle gwych i gysylltu â’ch cyflenwr ynglŷn â threfnu’ch uwchraddiad.

“Mae mesuryddion clyfar yn gosod sylfaen ar gyfer gridiau ynni clyfrach yn ogystal â gweithredu fel llwyfan arloesedd unigryw ar draws y diwydiant. Mae cofleidio technoleg ddigidol yn golygu y gallwn i gyd edrych ymlaen at Brydain Fawr sy’n lanach ac yn wyrddach, gyda system ynni effeithlon a chlyfar, a gostyngiad mewn  allyriadau CO2.

 

Meddai Anne Meikle, Pennaeth WWFCymru:

“Mae ein hymgyrch Awr Daear yn ymwneud ag annog gweithredu ar fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

“Ledled Prydain Fawr, mae mesuryddion clyfar eisoes yn annog pobl i ddiffodd miliynau o oleuadau diangen ac i gadw llygad ar y thermostat. Mae gofyn am fesurydd clyfar gan eich cyflenwr ynni yn gam pwysig y gallwch ei gymryd tuag at leihau eich ôl troed carbon.”