Digwyddiad Nadoligaidd Cynnal Cymru

Digwyddiad Nadoligaidd Cynnal Cymru

Ar ddydd Gwener Rhagfyr 18fed, cynhaliodd Cynnal Cymru Frecwast Rhwydweithio Nadoligaidd yn Stadiwm y Mileniwm.

Daeth y digwyddiad ag ystod o bobl at ei gilydd o sefydliadau â diddordeb mewn ennill dealltwriaeth o’r modd y gallant ddod yn fwy cynaliadwy a dysgu oddi wrth rai o aelodau Cynnal Cymru.

Agorwyd y digwyddiad gan y Cyd-gyfarwyddwr Mari Arthur a amlinellodd yr angen i fusnesau a sefydliadau weithredu i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd yng ngoleuni  cytundeb COP21 ym Mharis yn gynharach ym mis Rhagfyr.

Cafwyd myfyrdod ysbrydoledig a diddan gan Rhodri Thomas o Cynnal Cymru a edrychodd ar y modd yr aethpwyd i’r afael â Datblygu Cynaliadwy  yn ystod ei fywyd ef. Myfyriodd Rhodri ar y gwahanol ddulliau a ddefnyddiwyd gan lywodraethau a sefydliadau i geisio mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd dros yn 30 mlynedd ers i Adroddiad Brundtland ddod allan yn 1987.

Roeddem wrth ein bodd i glywed Darren Crossman, rheolwr cyfleusterau  Stadiwm y Mileniwm/Undeb Rygbi Cymru yn  cyhoeddi  eu cynlluniau cyffrous i gynhyrchu eu hynni eu hunain. Mae Stadiwm y Mileniwm yn gweithio gyda Sefydliad Ymchwil ar Garbon Isel ym Mhrifysgol Caerdydd i roi paneli solar ffotofoltaig ar do’r stadiwm i bweru’r stadiwm drwy gyfrwng ynni adnewyddadwy drwy gydol y flwyddyn. Bydd hwn yn brosiect eiconig i Gymru ac yn enghraifft sy’n arwain y byd fel yr unig stadiwm yn y byd i gael ei bweru gan ynni adnewyddadwy – sy’n dangos bod Cymru’n arwain y ffordd wrth weithredu mentrau ymarferol cynaliadwyedd.

Siaradodd y Principality, partneriaid Cynnal Cymru ac Undeb Rygbi Cymru, hefyd yn yr achlysur gan arddangos eu prosiectau ‘bod yn Gyfrifol’. Eglurodd James Harper, Rheolwr Marchnata Principality bod eu holl weithgareddau’n canolbwyntio ar fudd eu 500,000 aelod ar draws Cymru. Mae Principality yn noddi nifer mawr o glybiau chwaraeon, prosiectau cymunedol a digwyddiadau ac  anogir staff i wneud gwaith gwirfoddol a chodi arian i brosiectau gwerthchweil. Hefyd, dywedodd James fod eu prif swyddfa newydd  yn cael  ei hôl-osod gyda thechnoleg effeithlon mewn ynni.

Roedd yna hefyd gyfle i aelodau newydd Meithrinfa y Pelican a Natural UK sydd wedi dod at ei gilydd drwy Cynnal Cymru i ddatgan prosiect peilot newydd. Mae Natural UK, cwmni sy’n arbenigo mewn rheoli gwastraff, wedi ei leoli yn Rhydaman, wedi datblygu technoleg i ailgylchu clytiau babanod gant y cant i osgoi tirlenwi, gan ailddefnyddio rhai o’r deunyddiau ar gyfer insiwleiddio a theils to. Maent yn cydweithio mewn partneriaeth â’r Eco-feithrinfa  cyfrwng Cymraeg i ailgylchu eu holl glytiau o’r feithrinfa a’u bwriad yn awr yw ehangu eu cynlluniau peilot i gynnwys rhieni a’r gymuned leol, gan ddarparu banc ailgylchu clytiau yn y feithrinfa. Mae hon yn enghraifft wych o’r modd y gall Cynnal Cymru helpu i ddwyn sefydliadau at ei gilydd o amgylch thema ganolog cynaliadwyedd, gan alluogi partneriaid a phrosiectau newydd i ddatblygu arferion cynaliadwy yng Nghymru.

Yr oedd y brecwast rhwydweithio’n gyfle ardderchog i ddwyn at ei gilydd fentrau o’r un anian, i fyfyrio ar lwyddiannau a chydweithredu diweddar  ac i edrych ymlaen at gynlluniau 2016 i roi cymorth pellach i’n haelodau.