Cynghori Cynnal

Mae Cynghori Cynnal yn darparu ymgynghoriaeth bwrpasol i fusnesau, mentrau cymdeithasol, elusennau ac unigolion. Rydym yn helpu sefydliadau i gynllunio, i astudio a myfyrio fel rhan o ymagwedd integredig tuag lunio barn. I greu cenedl gynaliadwy rydym yn darparu gwasanaethau i helpu sefydliadau i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd a gwneud busnes mewn dull cyfrifol.

Rydym yn gwneud hyn drwy ddarparu:

  • Hyfforddiant datblygu proffesiynol
  • Adrodd Integredig ar Gynaliadwyedd ar gyfer busnesau a mentrau cymdeithasol.

Hyfforddiant

Mae Cynghori Cynnal yn cynnig hyfforddiant datblygu proffesiynol drwy gyrsiau achrededig, gweithdai a hyfforddiant. Rydym yn ymddiddori mewn helpu busnesau i ddod yn arbenigwyr ar wneud eu hamcanion craidd a’u cenhadaeth yn rhan gydlynol o’u hegwyddorion Datblygu Cynaliadwy. Gall ein hyfforddiant eich helpu i ddatblygu eich strategaethau a’ch cynlluniau busnes, a chynyddu eich gallu i ddarparu adroddiadau integredig sy’n meintioli gwerth yr hyn yr ydych yn ei ychwanegu drwy fod yn gyfrifol yn amgylcheddol a chymdeithasol. Rydym yn darparu:

Adrodd Integredig ar Gynaliadwyedd

Rydym yn cynnig adrodd pwrpasol, unigol, integredig ar gynaliadwyedd i fusnesau a mentrau cymdeithasol. Mae hyn ar gyfer galluogi eich sefydliad i ddeall ei sefyllfa bresennol ac adnabod camau i wella eich effeithiau. Gall y broses hon roi mantais broffesiynol, gystadleuol a masnachol yn arbennig pan fyddwch yn gwneud cais am waith ac/neu’n gweithio gyda sefydliadau’r Sector Cyhoeddus yng Nghymru. O Ebrill 2016, bydd gan gyrff cyhoeddus Cymru ddyletswydd gyfreithiol i ddarparu eu gwasanaethau yn unol ag egwyddor Datblygu Cynaliadwy. Bydd hyn yn cael effaith mawr iawn ar y ffordd y maent yn caffael eu nwyddau a’u gwasanaethau oddi wrth eraill.

Mae gan staff Cynnal Cymru gyfoeth o brofiad mewn cyflwyno cynaliadwyedd a sefydlu cynaliadwyedd fel rhan hanfodol o sefydliadau. I fusnesau ffynnu yng Nghymru a thu hwnt, mae’n rhaid i sefydliadau ddangos effeithlonrwydd mewn adnoddau, cyfrifoldeb parthed cadwyni cyflenwi ac ymgysylltiad rhanddeiliaid. Mae ein hadrodd yn sicrhau bod datblygu cynaliadwy’n cael ei sefydlu fel rhan hanfodol o gynllunio a gwneud penderfyniadau yn y dyfodol.

Mae galw cynyddol ar sefydliadau i ddangos eu gallu i greu gwerth cynaliadwy a chyflwyno adroddiad integredig yn cynnwys pob ardal fusnes sy’n dangos pob gweithgaredd mewn dull syml, eglur y gellir ei ddeall yn hawdd gan gwsmeriaid a rhanddeiliaid. Bydd yr adroddiad hwn yn edrych ar bob agwedd o’r sefydliad ac yn gosod yn eu lle dargedau ar gyfer gwella o flwyddyn i flwyddyn. Fel y sefydliad a ymgyfrannodd yn natblygiad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – mesur a dorrodd dir newydd – mae Cynnal Cymru’n medru darparu gwasanaeth unigryw wrth i chi alinio gwerthoedd a gweithgareddau eich sefydliad gyda’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Byddwn yn edrych ar yr ardaloedd hynny sy’n gwneud yn dda, yn mynd i’r afael â’r ardaloedd sydd angen eu gwella a darparu crynodeb o’ch sefyllfa yn unol â sefydliadau eraill yn eich sector.

I ddod i wybod mwy am ein gwasanaethau Adrodd Integredig os gwelwch yn dda cysylltwch â Rhodri Thomas – Rhodri@cynnalcymru.com.

Cynnal Consult