Cyhoeddi… cylch newydd o Grantiau Gwirfoddoli Cymru!

Cyhoeddi… cylch newydd o Grantiau Gwirfoddoli Cymru!

Bydd cylch newydd o Grantiau Gwirfoddoli Cymru’n cael ei lansio ar 12 Medi, yn cynnig cyfleoedd i brosiectau gael cyllid o hyd at £20,000 ar gyfer gweithgareddau rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020.

Cynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru yw Grantiau Gwirfoddoli Cymru, i hybu a gwella gwirfoddoli yng Nghymru. Mae’r cynllun yn cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a’r bwriad yw cyflawni ymrwymiad y llywodraeth i ddod o hyd i gyfleoedd i fwy o bobl i wirfoddoli.

 

Ffyniant i Bawb

Rhoddir grantiau i brosiectau a all ddangos eu bod yn gallu cyfrannu at gyflawni strategaeth Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb, sy’n disgrifio nod hirdymor o greu Cymru sy’n ffynnu ac yn ddiogel, yn iach ac yn weithgar, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, yn unedig ac yn gysylltiedig.

Mae’r strategaeth yn nodi pum maes blaenoriaeth sydd â’r potensial i wneud y cyfraniad mwyaf i ffyniant a llesiant hirdymor, sef y blynyddoedd cynnar, iechyd meddwl gwell, tai, sgiliau a chyflogadwyedd a gofal cymdeithasol. Mae’r rhain yn feysydd lle y gwelwyd bod ymyrryd yn gynt a chynnig gwasanaethau mwy di-dor yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Bydd Grantiau Gwirfoddoli Cymru 2019/20 yn cefnogi prosiectau gwirfoddoli sy’n cyfrannu at gyflawni amcanion mewn un neu fwy o’r meysydd blaenoriaeth.

Mae’r cynllun grant hwn yn annog ac yn cefnogi gwirfoddoli ymhlith pobl ifanc ac mae canran o’r cyllid sydd ar gael wedi’i neilltuo i gefnogi prosiectau sy’n recriwtio gwirfoddolwyr ifanc 14–25 oed yn unig.

 

Sut mae cael gwybod mwy?

Bydd sesiynau gwybodaeth yn cael eu cynnal ledled Cymru yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd 2018 i hybu Grantiau Gwirfoddoli Cymru.  Archebwch eich lle.

Gall Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol hefyd roi cyngor a chymorth cyffredinol i chi i ddatblygu eich prosiect gwirfoddoli.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 Rhagfyr 2018.

Mae croeso i chi gysylltu â Thîm Gwirfoddoli WCVA i gael rhagor o arweiniad: volwalesgrants@wcva.org.uk neu ffoniwch y tîm ar 0300 111 0124.