Cynhadledd Cynnal Cymru

Sustain Wales SummitArloesi mewn Busnes ar gyfer Economi Cynaliadwy

“…yr hyn a wna Cymru heddiw bydd y byd yn ei wneud yfory”
Nikhil Seth, Adran Datblygu Cynaliadwy, Y Cenhedloedd Unedig

Archebwch nawr
Agenda
Pecyn i Gynadleddwyr
Siaradwyr Cynhadledd Cynnal Cymru
Noddwyr y Cynhadledd

Pa arloesi sydd arnom ar gyfer Economi Cynaliadwy?

Bydd y cynhadledd yn dwyn at ei gilydd arbenigwyr sy’n arwain arferion da’r sector ac sy’n troi egwyddorion cynaliadwyedd yn arfer ac sy’n ynd i’r afael â themâu blaen y gad megis technoleg carbon isel, effeithlonrwydd adnoddau a modelau defnyddio newydd. Bydd y cynhadledd yn dangos i fusnesau lleol a chenedlaethol bod busnesau carbon isel, effeithlon ac arloesol mewn adnoddau’n broffidiol a chystadleuol.

PRIF NODWEDDION Y CYNHADLEDD

CEIR “RIVERSIMPLE” HYDROGEN – a wnaed yng nghymru

MISSION ZERO INTERFACE 2020

MIKE RANN – cyn- Premier De Awstralia a Gomisiynydd Uchel Awstralia i’r Deyrnas Unedig

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr:

–  Glywed oddi wrth fusnesau byd-eang am eu cynlluniau a’u huchelgeisiau arloesol.
–  Dysgu a rhannu arfer gorau gydag arweinwyr busnes.
–  Trafod prosiectau arloesol newydd gyda phobl broffesiynol ym maes cynaliadwyedd.

O Ebrill 2016 bydd deddfwriaeth y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, o bwys byd-eang, yn cael effaith sylweddol ar lywodraeth a chyflenwad gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Mae iddi oblygiadau o bwys i unrhyw un sy’n rhedeg busnes yng Nghymru neu gyda Chymru. Bydd y Cynhadledd yn adnabod pa ymagweddau arloesol sydd eu hangen er mwyn i Gymru wireddu’r Nodau Llesiant a sefydlwyd gan y Ddeddf. Bydd y cynhadledd yn dwyn at ei gilydd arbenigwyr yn y maes o sefydliadau rhyng-genedlaethol sy’n arwain arferion da, ac sy’n gweithredu yng Nghymru i fynd i’r afael â thair thema newydd ac arloesol:
• Technoleg Carbon-Isel
• Effeithlonrwydd adnoddau a’r ddolen gaeedig
• Modelau newydd o Ddefnyddio Adnoddau

Os yr ydych yn rhedeg busnes yng Nghymru neu gyda Chymru, mae angen i chi ddeall y ddeddfwriaeth hon a’i photensial. Mae arloesi yn cryfhau arfer busnes cynaliadwy; ac yn awr mae angen i ni archwilio technolegau newydd, dulliau newydd o weithio a dulliau newydd o ennill a defnyddio nwyddau a gwasanaethau sy’n mynd tu hwnt i ddim ond rhedeg busnes mewn dull cyfrifol.

Bydd Mike Rann yn cau’r gynhadledd gyda enghraifftiau o’i brofiad fel Prif Weinidog De Awstralia lle bu’n arwain llawer o fentrau cynaladwyedd arloesol.

Cynhadledd Cynnal Cymru