Ennill Newyddiadurwyr Cymru i’r Dyfodol

Ennill Newyddiadurwyr Cymru i’r Dyfodol

Mae Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd Litter Less yn gystadleuaeth newyddiaduraeth ryngwladol a gynhelir gan Gadwch Gymru’n Daclus ar ran FEE (Sefydliad Addysg yr Amgylchedd). Mae’n grymuso pobl ifanc rhwng 11-21 oed i gefnogi brwydr fyd-eang yn erbyn sbwriel a chyfleu’r materion hyn trwy ysgrifau, ffotograffau a fideos.
Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai’r ceisiadau buddugol yng Nghymru ar gyfer 2018 oedd:
Erthygl ysgrifenedig 11-14 oed – Sgowtiaid 1af Johnston yn Sir Benfro a ysgrifennodd gyfrif ddiddorol am gyflwr mulfrain llwyd sydd yn nythu ar Ynys Gwales. Darllenwch yr erthygl lawn yma
Erthygl ysgrifenedig 15-18 oed – Aeth disgyblion o Ysgol Uwchradd Aberteifi i’r afael â llygredd a dangos sut y gall tref fach fel Aberteifi yng Ngorllewin Cymru helpu problem fyd-eang trwy fynd yn ddi-blastig.  Darllenwch yr erthygl lawn yma
Fideo – Cynhyrchodd Glwb Eco Ysgol Dyffryn Conwy fideo argyhoeddiadol yn herio’u cyd-ddisgyblion i beidio gollwng sbwriel. Gellir ei weld yma
Ffotograffiaeth – Creodd Ysgol Gynradd Gaer ddelwedd gyda neges bwerus yn defnyddio cannoedd o hen fenig a ganfuwyd ar ymgyrch glanhau’r arfordir yng Nghasnewydd. Gallwch ei gweld yma
Pan ofynnwyd iddynt am ennill y gystadleuaeth, dywedodd Sgowtiaid 1af Johnston:
“Roedd yn wych cydweithio a dysgu am y problemau y mae’r mulfrain llwyd sydd mor agos atom yn eu hwynebu, cyfweld â phobl ac ysgrifennu’r erthygl. Fe wnaethom fwynhau a dysgu cymaint – o’r sgiliau sydd eu hangen i fod yn newyddiadurwr da i’r pellter y mae sbwriel morol yn teithio a pha mor fawr yw’r broblem ar hyd a lled y byd. ‘Doedd gan y rhan fwyaf o bobl leol ddim syniad am frwydr y fulfran lwyd nes iddynt weld ein harddangosfa yn y llyfrgell, felly gwyddom ein bod eisoes yn gwneud gwahaniaeth trwy godi ymwybyddiaeth. “
“Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ennill cystadleuaeth mor heriol, ac mae’n anhygoel ein bod bellach yn cynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth Ryngwladol, ac wrth gwrs gohebu ar Uwchgynhadledd Ras Gefnfor Volvo yng Nghaerdydd fis nesaf.”
Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus a beirniad ar reithgor cenedlaethol YRE;
“2018 yw Blwyddyn y Môr yng Nghymru ac rydym wrth ein bodd yn gweld cymaint o newyddiadurwyr ifanc ar draws y wlad yn defnyddio eu sgiliau creadigol i godi ymwybyddiaeth am wastraff a sbwriel ac yn dangos sut y gall pawb helpu i ymdrin â phroblem fyd-eang yn lleol.”
Am fwy o wybodaeth am raglen Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd, ewch i www.keepwalestidy.cymru