Croeso i Wales and West Utilities – ein 100fed aelod!

Croeso i Wales and West Utilities – ein 100fed aelod!

Llongyfarchiadau i Wales & West Utilites am ddod yn 100fed aelod Cynnal Cymru!

Ers i ni lansio’n haelodaeth nôl yn Ionawr 2015 rydym wedi mwynhau gweithio gyda chymaint o sefydliadau arloesol, cyffrous ar draws Cymru sydd wedi ymuno fel aelodau.

Y mis hwn rydym wrth ein bod i ddatgan bod Wales & West Utilities a Cymru Gynnes ill dau wedi ymuno â Cynnal Cymru i weithio ar fenter tlodi tanwydd ac i hyrwyddo’r gwaith rhagorol y maent eisoes yn ei wneud yn yr ardal hon.

Rydym yn falch i gael Wales & West Utilities fel ein 100fed aelod – sefydliad a’i werthoedd a’i nodau’n adlewyrchu rhai Cynnal Cymru. Rôl Wales & West Utilities yw darparu cyflenwad nwy diogel a dibynadwy i’w gwsmeriaid yn yr ardaloedd a wasanaethir ganddo ar draws Cymru a de ddwyrain Lloegr. Mewn ffaith, yn ddiweddar, enillodd Wales & West Utilities wobr Busnes yn y Gymuned Cymdeithas Adeiladu Principality – Busnes Mawr Cyfrifol y Flwyddyn 2016 oherwydd:

“Bob dydd mae Wales & West Utilities yn gwneud eu gorau glas i gadw 7.5 miliwn o gwsmeriaid yn ddiogel a chynnes, gyda rhwydwaith nwy y gallant ddibynnu arno a lefel gwasanaeth y gallant ymddiried ynddo.”

Mae Wales & West Utilities yn teimlo’n gryf iawn ynghylch lleihau tlodi tanwydd. Mae’r Cwmni’n hyrwyddo’i fenter Cymorth Cartrefi Clyd, lle mae pobl sy’n cwrdd â meini prawf penodol yn gymwys i gael cymorth ariannol tuag at gostau cysylltiad nwy newydd. I lawer o bobl, mae newid i gynhesu eu cartrefi â nwy yn medru lleihau eu biliau o £200 bob blwyddyn.

Lansiodd Wales & West Utilities ei gynllun Cymorth Cartrefi Clyd yn 2009 ac ers hynny mae wedi ariannu dros 12,000 o gysylltiadau nwy newydd ac wedi ymrwymo i gysylltu o leiaf 7,000 pellach o gartrefi, drwy’r cynllun hwn, erbyn 2021. Drwy weithio gyda phartneriaid, fel Cartrefi Cynnes, mae Wales&West Utilities yn helpu cwsmeriaid i arbed arian ar eu biliau ynni drwy gynghori yn ogystal â chael mynediad i arian tuag at systemau gwres canolog ac insiwleiddio cartrefi. Nod Cynnal Cymru yw helpu ein haelodau newydd i ledaenu’r negeseuon allweddol ar gyfer lleihau tlodi tanwydd.

Mae Cynnal Cymru’n falch i fod yn gweithio’n agos gyda Wales & West Utilities mewn trafodaethau ynghylch polisi ynni’r DU. Mae’r farchnad ynni’n newid ac mae Wales & West Utilities yn arwain y ffordd drwy sicrhau bod rôl nwy yn cael ei chydnabod, fel rhan o ddyfodol ynni carbon isel diogel a fforddiadwy. Erbyn 2050 mae Wales & West Utilities yn dymuno bod yn rhan o rwydwaith allyriadau isel ynni craffach sydd wrth galon darparu ynni diogel a fforddiadwy i gartrefi a busnesau craffach, gydag ymrwymiad i amddiffyn yr amgylchedd heddiw ac yn y dyfodol. Mae’r tîm yn Cynnal Cymru’n edrych ymlaen at weithio’n agosach gyda Wales & West Utilities a Cymru Gynnes wrth iddynt hyrwyddo’r agenda hwn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn aelod o Cynnal Cymru – cofrestrwch heddiw ar ein gwefan.

Wales & West Utilities