Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru’n cychwyn ar ei swydd

Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru’n cychwyn ar ei swydd

Ar ddydd Llun (1af Chwefror) bydd Sophie Howe yn cychwyn ar ei swydd fel Comisiynydd  Cenedlaethau’r Dyfodol statudol cyntaf Cymru.

Mae sefydlu’r Comisiynydd, un o’r cyntaf yn y byd, yn dilyn pasio’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru llynedd.

Dywedodd Sophie Howe “I mi, mae’n gyfle neilltuol o gyffrous, ac ychydig yn frawychus. I Gymru, ac i’r bobl a’r sefydliadau a ymgyrchodd dros ddeddfwriaeth, mae’n gam arall ymlaen tuag at greu cenedl gynaliadwy.

“Dyma Gymru lle rydym yn rhannu’r awydd i wireddu gwell ansawdd bywyd parhaol i ni i gyd  –  y Gymru a garem. Mae’n Gymru lle byddwn yn gweithio mewn dull cwbl wahanol fel y gallwn i gyd wneud gwell penderfyniadau, trawsnewid gwasanaethau, mynd i’r afael â  phroblemau dwfn a defnyddio arian cyhoeddus, sy’n prinhau, mor effeithiol â phosibl.

“Mae’n rhaid i ni weithredu mewn ffordd wahanol oherwydd ni fedrwn barhau i weithio a byw fel ar hyn o bryd. Mae’r effaith ar wasanaethau cyhoeddus fel canlyniad i boblogaeth sy’n heneiddio, pwysau’r newid yn yr hinsawdd, fel y gwelwyd yn ddiweddar yn ystod y llifogydd mewn rhannau o Gymru, a’r agenda caledi parhaus yn dri rheswn o blith llawer, dros wneud pethau’n wahanol.”

Mae’r ddyletswydd llesiant a osodwyd ar Lywodraeth Cymru, cynghorau lleol, y rhan fwyaf o sefydliadau’r GIC, awdurdodau tân ac achub, parciau cenedlaethol a chyrff eraill cyhoeddus Cymru gyfan, wedi eu cofnodi yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac a ddaw i rym ar 1af Ebrill.

Yn ychwanegol at ddefnyddio’r amser rhwng Chwefror ac Ebrill i recriwtio staff a sefydlu swyddfa bydd Sophie Howe yn gweithio ar ymateb ffurfiol i’r Dangosyddion Cenedlaethol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Sophie Howe: “Fy rôl yw cynghori, hybu ac annog dulliau cynaliadwy o weithio. Mae hon yn dasg enfawr a bydd angen i mi ganolbwyntio ar yr ardaloedd a fedr wneud y gwahaniaeth mwyaf. Rydw i’n awyddus i glywed beth ddylai’r blaenoriaethau  hyn fod ym marn pobl sy’n gweithio mewn sefydliadau ac yn byw mewn cymunedau ar draws Cymru.  Rydw i’n cynllunio i  dreulio llawer o amser yn ystod yr haf yn mynd o le i le yn gwrando ar bobl cyn cyhoeddi fy nghynlluniau yn yr hydref.”

Dywedodd Mari Arthur, Cyd-gyfarwyddwr Cynnal Cymru: “ Mae hwn yn amser pwysig iawn i Gymru wrth i ni ddangos i’r byd ein bod yn barod i weithredu i greu cymdeithas fwy cynaliadwy. Mae Cynnal Cymru’n edrych ymlaen at weithio gyda Sophie Howe, ei swyddfa newydd  a’n  haelodau tuag at ddod y genedl  gynaliadwy gyntaf.”

Tra bydd y Ddeddf yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar gyrff cyhoeddus, bydd Cynnal Cymru’n parhau i ymgysylltu â busnesau a’r trydydd sector i sicrhau bod cynaliadwyedd yn dod yn rhan hanfodol o holl weithgareddau holl sefydliadau Cymru.