Hyfforddiant

Mae Datblygu Cynaliadwy yn athroniaeth reoli. Mae’n cynnwys rheoli sefydliadau, cymunedau, cenhedloedd, cartrefi a chi eich hun.

Er bod datblygu cynaliadwy wedi ei seilio ar ffeithiau gwyddonol ac egwyddorion craidd  gellir gweithredu’r rhain mewn llawer o wahanol ffyrdd – mae’r unigolyn neu’r sefydliad yn darganfod yr hyn sy’n iawn iddynt hwy. Mae rhai sefydliadau’n cyfeirio at “gyfrifoldeb corfforaethol cymdeithasol” neu “foeseg busnes” neu “stiwardiaeth amgylcheddol” – mae’r cyfan yn cael ei gwmpasu gan ddatblygiad cynaliadwy. Ein rôl ni yw eich helpu i ddarganfod yr hyn a olyga datblygu cynaliadwy i chi a’ch helpu i ddatblygu eich gallu i droi egwyddorion yn arfer, elwa ar y manteision ac adrodd ar eich cynnydd.

Mae brandiau byd-eang o bwys, BBaChau, mentrau cymdeithasol ac elusennau ar draws y byd yn awr yn croesawu hyn fel y ffordd gall o symud ymlaen, sydd o fudd iddynt hwy, eu cymunedau a’r amgylchedd sy’n ein cynnal ni i gyd ac sy’n gwneud popeth yn bosibl.

Mae ein hyfforddiant yn defnyddio’r ymagwedd ganlynol:

Mae dau lwybr:

1. Datblygiad proffesiynol/personol ar gyfer unigolion

2. Datblygiad sefydliadol

Ar gyfer sefydliadau, bydd ein hymagwedd CPD ardystiedig, “Getting Better at Doing Good”, yn galluogi tîm o gydweithwyr i integreiddio egwyddorion datblygu cynaliadwy yng nghenhadaeth a busnes craidd sefydliad. Y nod yw symud y sefydliad o safle lliniaru risgiau, o ‘beidio â gwneud difrod’ i ‘wneud yn dda’, er mwyn iddo allu cynhyrchu adroddiadau datblygu cynaliadwy rheolaidd yn seiliedig ar ddata cadarn. Gellir rhannu’r rhain (gydag arianwyr, aelodau, cwsmeriaid, cyfranddalwyr, y llywodraeth) i arddangos y cyfraniad net y mae’r sefydliad yn ei wneud i’r economi, cymdeithas a’r amgylchedd.

Ar gyfer unigolion, mae gennym ni gymhwyster dysgu seiliedig ar waith lefel 4, wedi’i ardystio gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd – “Arweinyddiaeth Busnes ar gyfer Datblygu Cynaliadwy”. Mae hon yn addas ar gyfer pobl mewn gwaith ac mewn safle lle gallant ddylanwadu ar newid yn eu sefydliad neu ei arwain.

Yn ogystal â’r ymagweddau hyn, mae gennym ni weithwyr cysylltiol a all weithio gyda ni i gyflwyno hyfforddiant a datblygiad proffesiynol ar amrywiaeth o arbenigeddau o fewn y cysyniad datblygu cynaliadwy. Mae’r rhain yn cynnwys;

  • Newid ymddygiad
  • Ymgysylltu
  • Cymhwyso syniadau dylunio

Mae cleientiaid blaenorol yn cynnwys cynghorau tref a chymuned, prifysgolion a cholegau addysg bellach, partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf, awdurdodau lleol, CGGC, a busnesau yn y sector preifat.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch neu os hoffech drafod eich anghenion hyfforddi a datblygu proffesiynol, cysylltwch â Rhodri Thomas, Rheolwr Hyfforddiant, trwy anfon neges e-bost at training@cynnalcymru.com neu ffonio 029 20 192021