Menter Gymdeithasol Gynaliadwy

Awel Co-operative

AWEL-LOGO-FINAL_LOGO-FINAL

Sefydlwyd Cydweithfa Awel i harneisio gwyntoedd De Orllewin Cymru ar gyfer cynhyrchu trydan drwy ddefnyddio technoleg adnewyddol. Mae’r gyfweithfa’n galluogi unrhyw un sy’n buddsoddi ynddo i fod yn ‘berchennog’ uniongyrchol cynhyrchiad gwynt Cymru ac i weithredu ar y newid yn yr hinsawdd. Bydd y Cwmni Buddiannau Cymunedol a sefydlwyd yn 2015 yn berchen ar, ac yn rhedeg dau dyrbin gwynt 2.35MW Enercon ar safle 20 milltir i’r gogledd o Abertawe ac amcangyfrifir y bydd y ddau dyrbin yn cynhyrchu 12,558 MWh o ynni glân, carbon isel yn flynyddol, digon i gyflenwi 2,500 o gartrefi’r flwyddyn. Defnyddir yr elw i gynorthwyo gwaith yr elusen, Awel Aman Tawe sy’n datblygu prosiectau ar dlodi ynni a chynlluniau ynni arloesol, adnewyddol.

 

Fforwm Arfordir Penfro

Mae datblygu ei arfordir mewn dull cynaliadwy’n hanfodol i Fforwm Arfordir Penfro ac mae’n rheoli ac yn darparu prosiectau’n ymwneud â’r môr ar gyfer y gymuned, y sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector. Maent wedi creu Cod Morol a Siarter Awyr Agored i Sir Benfro, offer Mapio Gweithgaredd yng Nghymru ar-lein yn ogystal ag Ynni Morol Penfro – corff sy’n gweithio i sefydlu cynhyrchiad ynni morol cynaliadwy. Mae Fforwm Arfordir Penfro’n cynghori a chynorthwyo cyflwyniad prosiectau cenedlaethol a rhyngwladol ac yn arwain ar ymgysylltiad rhanddeiliaid ac ymchwil masnachol yn ogystal ag addysgu a hyrwyddo astudiaethau morol cysylltiedig â’r cwricwlwm. Gan weithio gydag ysgolion lleol, grwpiau cymunedol, busnesau lleol a Llywodraeth Cymru, mae Fforwm Arfordir Penfro’n sicrhau bod y gymuned ehangach yn ymgysylltu, yn ymgyfrannu ac yn gwybod llawer am yr holl faterion yn ymwneud â’r arfordir.

 

Lia’s Kitchen

Lias-kitchen

Antur fwyd foesegol a menter naidfwyd yw Lia’s Kitchen o dan ofal Lia Moutselou sy’n cyflwyno prosiectau, clybiau swper, a gweithdai coginio ac mae’n cymryd rhan mewn digwyddiadau bwyd ledled Cymru a’r DU. Mae Lia’s Kitchen yn archwilio diwydiannau ac yn teithio’r byd drwy fwyd gan ddefnyddio bwydydd cynaliadwy wedi eu cael o ffynonellau moesegol. Mae’r fenter gymdeithasol yn rhedeg dosbarthiadau coginio, yn datblygu ryseitiau a bwydlenni, yn rhedeg blog ryseitiau ac yn gweithio ar brosiectau cymunedol. Mae Lia’n canolbwyntio ar leihau gwastraff bwyd, drwy gyfres o ddigwyddiadau Love Food Hate Waste ac mae hefyd wedi gweithio ar integreiddiad ffoaduriaid drwy fwyd, gan redeg cyfres o weithdai, rhyngweithio wyneb yn wyneb a darparu’r naid-giniawau cyntaf i ffoaduriaid.

 

Pleidleisiwch Nawr