Cymuned Gynaliadwy

 Ynni Ogwen Cyf

ynni-ogwen

Cwmni buddiannau cymunedol yw Ynni Ogwen sy’n harneisio adnoddau naturiol yn ein hardal er lles ein cymuned a’n hamgylchedd. Mae’r holl brosiect wedi ei ddatblygu gan wirfoddolwyr o dan arweiniad Partneriaeth Ogwen – menter gymdeithasol ifanc sy’n gweithio i adfywio Dyffryn Ogwen. Ei gweledigaeth yw gwella amgylchedd a chymuned Dyffryn Ogwen drwy gynhyrchu trydan glân o bŵer llif yr Afon Ogwen. Y nod yw ail-fuddsoddi’r elw o’r cynllun ynni dŵr cymunedol yn Nyffryn Ogwen ac mae wedi cael cefnogaeth enfawr oddi wrth y gymuned leol. Codwyd £459,600 drwy gynllun cyfranddaliadau lleolac mae 85% o’r buddsoddwyr yn dod o’r gymuned leol. Nod Ynni Ogwen yw cychwyn cynhyrchu 500,000Kwh o ynni glân y flwyddyn, gan arbed 245 tunnell o allyriadau carbon y flwyddyn o 2017 drwy eu prosiect cyntaf i ddatblygu cynllun ynni dŵr ar yr Afon Ogwen ym Methesda.

 

Grŵp Cadwraeth Gwern y Domen

Gwern-y-domen-group

Grŵp cymunedol yw Cadwraeth Gwern y Domen a luniwyd ym Mehefin 2015 i warchod y tir yng Ngwern y Domen rhag cael ei ddatblygu. Nod y grŵp yw cadw’r dreftadaeth naturiol a hanesyddol, ei fioamrywiaeth a’i rywogaethau a warchodir er budd a lles y gymuned a’r amgylchedd. Mae angen gwarchod ac achub mannau gwyrdd gwerthfawr er lles cenedlaethau heddiw a’r dyfodol. Daeth y grŵp at ei gilydd pan ystyriodd yr Awdurdod Lleol adeiladu 650 o dai ar ymyl y pentref, mewn tir agored gwledig, drwy Safleoedd Pwysig ar gyfer Cadwraeth Natur a chofebau hanesyddol. Teimlodd y grŵp nad oedd gweledigaeth hirdymor gan y cynllun a’i fod yn methu darparu ar gyfer cyflogi pobl leol, tai gwirioneddol fforddiadwy na rhwydweithiau trafnidiaeth cynaliadwy a fyddai’n darparu ar gyfer y Fwrdeistref gyfan. Drwy ymgyrchoedd a hawliodd sylw a thystiolaeth rymus darbwyllodd y grŵp yr awdurdod lleol i dynnu’r cynlluniau yn ôl.

 

Datblygiadau Egni Gwledig (DEG)

Cwmni buddiannau lleol a menter gymdeithasol yw DEG sy’n cynorthwyo gweithredu cymunedol ar draws gogledd orllewin Cymru i gynyddu gallu’r ardal i ymdopi â chost gynyddol tanwydd ffosil a gwella’n hamgylchedd naturiol. Mae gweithgaredd DEG wedi gwneud gwahaniaeth mewn llawer o gymunedau ar draws Gogledd Orllewin Cymru. Mae prosiectau’n cynnwys gosod paneli solar PV 12Kw ym Mhwllglas sydd wedi helpu gydag incwm tuag at rentu’r siop ac wedi lleihau eu dibyniaeth ar danwydd ffosil. Cynorthwyodd DEG Ynni Padarn Peris ac Ynni Ogwen a gododd rhyngddynt £750,000. Mae DEG hefyd wedi ymgyfrannu yng nghynhyrchiad ac arbedion effeithlonrwydd yng Nghanolfan Biwmares, canolfan hamdden gymunedol, lle maent wedi gosod paneli solar PV 35Kw, wedi insiwleiddio adeiladau ac yn awr yn gweithio tuag at newid eu system wresogi aneffeithlon. Mae DEG yn cwrdd â’n cymdeithion mewn cymunedau ac yn trafod a chasglu adborth sy’n arwain eu gwaith. Rôl DEG yw hwyluso ac ysbrydoli, gan adeiladu ar yr egni mewn cymunedau gwledig yng ngogledd orllewin Cymru.