Defnyddio Dŵr yn Effeithlon

Defnyddio Dŵr yn Effeithlon

Mae defnyddio dŵr yn effeithlon nid yn unig yn helpu i leihau gwastraff dŵr ond fel mudiad, rydych yn talu am yr holl ddŵr sy’n pasio drwy eich mesurydd – felly mae’n gwneud synnwyr ariannol da i sicrhau nad ydych yn ei wastraffu. Yn aml, gall camau syml, rhad leihau’ch defnydd o ddŵr hyd at 50%.

Mae arbed dŵr hefyd yn dda i’r amgylchedd a bydd yn helpu i leihau ôl troed carbon eich mudiad. Mae glanhau a thrin dŵr yn defnyddio ynni ac adnoddau gwerthfawr, ac os bydd lefelau dŵr yn disgyn, gall bywyd gwyllt mewn cynefinoedd gwlypdiroedd ddioddef. Hefyd, os ydych yn cynhesu’ch dŵr cyn ei ddefnyddio, bydd unrhyw leihad yn y defnydd o ddŵr yn cael effaith gadarnhaol ar eich biliau ynni.

Cyfrifo’ch defnydd o ddŵr

Yn yr un modd â mesur ôl troed carbon, mae’n bwysig deall faint o ddŵr rydych yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd er mwyn lleihau’ch effaith. Mae’r adnoddau canlynol ar gael i’ch helpu yn y broses hon:

Asesiad Ôl Troed Dŵr

Cyfrifo Ôl Troed Dŵr Busnesau Bach a Chanolig

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni: Cyfrifo Ynni Dŵr

Lleihau’ch defnydd o ddŵr

Mae camau syml, cyflym yn cynnwys gosod casgen ddŵr, tap arbed dŵr, a thoiledau fflysh isel neu fflysh dwbl. Mae rhagor o syniadau i wneud ‘newidiadau syml’ i’ch helpu i arbed dŵr a lleihau faint o ddŵr sy’n gollwng ac yn cael ei wastraffu ar gael gan Waterwise a chanllaw’r Ymddiriedolaeth Garbon defnyddio ynni a dŵr yn effeithlon.

Mae Dŵr Cymru yn cynnig cyngor ar  sut i arbed dŵr ac Archwiliad o Effeithlonrwydd Dŵr i fusnesau. Mae’n amcangyfrif y gall y rhan fwyaf o fusnesau (neu fudiadau) bychain wneud 20 – 50% o ostyngiad yn eu defnydd o ddŵr.

Mae ei brosiect ‘GlawLif’ hefyd yn cynnig syniadau a dolenni at adnoddau pellach i ‘lawlifio’ adeiladau; o bethau syml fel casglu dŵr glaw i brosiectau mwy uchelgeisiol megis toeau gwyrdd. Ceir hefyd wybodaeth ynglŷn â ‘phalmentydd hydraidd’ sy’n gynyddol ofynnol oherwydd newidiadau diweddar mewn caniatâd cynllunio.

Os hoffech fabwysiadu Cynllun Effeithlonrwydd Dŵr a sicrhau cefnogaeth eich staff neu’ch rheolwyr yna mae Ripple Effect gan WRAP yn rhoi cyngor ar bob cam yn y broses, gan gynnwys sicrhau cefnogaeth rheolwyr a staff, datblygu’ch busnes achos a chynllun gweithredu, a rhannu llwyddiannau â rhanddeiliaid.