Tecstiliau a Deunyddiau Pacio Cynaliadwy

Tecstiliau a Deunyddiau Pacio Cynaliadwy

Pam mae’n bwysig:

Mae angen i ni ddefnyddio tecstiliau a deunyddiau pacio ar gyfer dillad, dodrefn yn y cartref, ac i gludo a chadw eitemau. Mae faint o decstiliau a deunyddiau pacio sy’n cael eu cynhyrchu ar hyn o bryd, a’r gwastraff a achosir, eisoes yn anghynaliadwy ac yn parhau i dyfu.
Mae gan y diwydiannau dillad, dodrefn a deunyddiau pacio olion traed carbon uchel oherwydd faint o adnoddau ac ynni sydd eu hangen i’w cynhyrchu, yr holl gynhyrchion newydd rydym yn mynd drwyddynt, a chael gwared ag adnoddau’n amhriodol mewn safleoedd tirlenwi.

Upcycled Fabrications

Mae plastigion sy’n seiliedig ar danwydd ffosil yn rhyddhau llawer iawn o nwyon tŷ gwydr dros eu hoes sy’n cyfrannu at y newid yn yr hinsawdd – mae peryglon eraill hefyd i iechyd pobl a’r amgylchedd o sbwriel plastig.

Mae’n bosib y bydd effeithiau cysylltiedig â newid yn yr hinsawdd yn golygu na fydd rhai cynhyrchion ar gael. Gall newid yn yr hinsawdd achosi gwrthdaro ynghylch defnyddio tir ac adnoddau wrth gynhyrchu tecstiliau a deunyddiau pacio sy’n seiliedig ar blanhigion oherwydd llai o safleoedd ar gael sy’n addas i dyfu arnynt.

Defnyddir gwrtaith a phlaladdwyr yn aml wrth dyfu deunyddiau sy’n seiliedig ar blanhigion gan ryddhau nwyon tŷ gwydr a llygru adnoddau dŵr.

Mae prynu o farchnad fyd-eang yn golygu y gall cynhyrchion fod ag allyriadau teithio uchel neu gael effaith niweidiol ar yr amgylchedd os yw deddfwriaeth i warchod yr amgylchedd yn wannach yn y wlad y tarddodd y cynhyrchion ohoni.

 

Yr hyn y mae’r sector cyhoeddus yn ei wneud:

Y Byd / Ewrop:

Strategaeth yr UE i’w gwneud yn bosib i bob deunydd pacio plastig yn Ewrop gael ei ailgylchu neu ei ailddefnyddio erbyn 2030.

Cyfarwyddeb yr UE i leihau bagiau plastig i 40 y pen yn flynyddol erbyn 2025.

Y Deyrnas Unedig:

Addewid llywodraeth y DU i ddileu pob gwastraff plastig y mae modd ei osgoi yn y DU erbyn 2042.

Mae llywodraeth y DU wedi gwahardd cynhyrchu a gwerthu microbelenni.

Cymru:

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu camau yn ‘Neddf yr Amgylchedd (Cymru)’ gan gynnwys cynyddu’r mathau o fagiau plastig y codir tâl amdanynt. Mae yna gynnig i roi prawf ar Gynllun Dychwelyd Blaendal yng Nghymru

Yr hyn y mae’r trydydd sector yn ei wneud:

Cadwch Gymru’n Daclus – maent yn gosod safonau ar gyfer parciau, traethau a mannau gwyrdd eraill o safon drwy eu gwobrau ac yn helpu cymunedau gydag ymgyrchoedd hel sbwriel.

Caffi Trwsio – dewch o hyd i’ch caffi trwsio lleol i ddysgu sut i drwsio’ch dillad, dodrefn, offer trydanol, beiciau ac yn y blaen.

Her Blastig MSC – cyngor ac arweiniad ar fyw heb blastig.

Too Good to Waste – elusen ailddefnyddio ac ailgylchu yn ardal Rhondda Cynon Taf.

WRAP – Caru Eich Dillad – ymgyrch sy’n ceisio lleihau effaith amgylcheddol ein dillad ac annog proses fwy cylchol ar gyfer dillad yn fyd-eang. Fe’i datblygwyd ar y cyd â mudiadau’r diwydiant i helpu i newid y ffordd y mae cwsmeriaid yn prynu, yn defnyddio, ac yn gwaredu eu dillad.

 

Sut y gallwch chi wneud gwahaniaeth:

Yn lle prynu rhywbeth yn fyrbwyll, cymerwch gam yn ôl i ystyried a ydych angen deunydd pacio, dillad neu ddodrefn newydd cyn prynu.
02_kitchen _items _finally _get _rid _reusable _Mc Ininch

Os oes raid i chi brynu eitem chwiliwch am un ail law neu o leiaf osgoi prynu eitemau na ellir mo’u hailgylchu neu nad ydynt yn pydru’n naturiol.

Ceisiwch feddwl am ba hyd y bydd eitem yn para, o ble mae’n dod ac effeithiau posib ei chynhyrchu – gall chwilio am labeli megis organig a masnach deg gynorthwyo penderfyniadau prynu cynaliadwy.

Cofiwch fynd â bagiau, cwpanau, gwellt ac ati gyda chi i’w hailddefnyddio a chofiwch wrthod eitemau untro.

Ewch ati i drwsio’ch eitemau neu eu huwchgylchu drwy eu troi’n ddillad, yn fagiau neu’n ddodrefn newydd.

Cyfnewidiwch eich eitemau â’ch ffrindiau a’ch teulu neu ewch â nhw i gyfnewidfeydd.

Os oes gennych eitem nad yw o ddefnydd i chi bellach cofiwch ei hailgylchu os yw’n bosib yn lle ei hanfon i safle tirlenwi.

Cymerwch ran mewn ymgyrchoedd glanhau yn eich traethneu’ch parc lleol.