Polisi Cynaliadwyedd

Polisi Cynaliadwyedd

Un o’r ffyrdd gorau i ddangos ymrwymiad i ‘wyrddio’ eich mudiad yw drwy lunio Polisi Cynaliadwyedd a chytuno arno fel mudiad er mwyn i’ch holl aelodau o staff, ymwelwyr a gwirfoddolwyr ei ddeall a’i barchu.

Gall y polisi fod mor syml neu mor fanwl ag sydd ei angen yn ôl maint eich grŵp ond gall helpu i rannu dealltwriaeth ynglŷn â chredoau a gwerthoedd eich grŵp a hefyd sicrhau bod unrhyw gamau rydych yn penderfynu eu cymryd yn cael eu gwneud yn gyson o fewn eich mudiad.

Clicliwch yma am gweminar ar Pwysigrwydd Polisi Cynaliadwyedd ac am ganllawiau ar ddatblygol Polisi Amgylcheddol.

Does dim rhaid i chi roi’r gorau i ‘wyrddio’ eich mudiad ar ôl gwella ei ddefnydd o ynni a dŵr – cofiwch gymryd golwg ar ffyrdd y gallwch weithredu ar y newid yn yr hinsawdd a gwneud lle i fyd natur hefyd!