Teithio Doeth

Teithio Doeth

Annog defnyddio trafnidiaeth effeithlon

Ystyriwch sut mae staff, gwirfoddolwyr, cefnogwyr, buddiolwyr neu unrhyw un arall yn teithio i gyrraedd eich mudiad ac a yw’r teithiau hynny’n ddwys o ran carbon. Ar gyfartaledd, mae gweithiwr yng Nghymru yn treulio dros awr y dydd yn teithio i’r gwaith ac yn ôl adref, felly gall y cyfle i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu opsiynau teithio llesol helpu i arbed allyriadau ac adnoddau. Mae llawer o bethau y gallwn eu gwneud i newid y ffordd rydym yn teithio i’w gwneud yn fwy cynaliadwy. Mae’r adrannau canlynol yn cynnig syniadau a chymorth i annog dulliau teithio mwy effeithlon.

Cycle To Work

Teithio llesol

Mae gweithlu sy’n beicio neu’n cerdded nid yn unig yn fwy ffit ar gyfer ei dasgau ac yn llai tebygol o fynd yn sâl, ond mae hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar y gymuned a’r amgylchedd lleol. Yn ddelfrydol, dylai gweithleoedd gynnwys ardal ddiogel i gadw beiciau, a chawodydd ar gyfer y beicwyr.

Mae pecyn cymorth Sustrans, ‘Smarter Journeys to Work’  yn helpu mudiadau i ddylunio a gweithredu Cynllun Teithio. Mae Sustrans Cymru  hefyd yn cynnig adnoddau, mapiau ac eglurhad o’r ffordd y mae hyn oll yn gysylltiedig â pholisi drwy Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. Gall Hyfforddiant Beicio Cymru helpu staff i deimlo’n fwy cyfforddus i ddefnyddio eu beic drwy hyfforddiant sgiliau beicio. Gall Living Streets Cymru eich helpu i annog mwy o staff i gerdded i’r gwaith drwy ganllawiau ac ymgyrchoedd.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Ceisiwch sicrhau ei bod yn hawdd cyrraedd swyddfeydd neu eiddo newydd, mannau cyfarfod a chynadleddau drwy drafnidiaeth gyhoeddus. Cymerwch olwg ar opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus ar Traveline Cymru – y gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.

Teithiau car craffach

Beth am annog staff i roi cynnig ar rannu ceir wrth deithio i’r gwaith a chyfarfodydd. Gall hyn arbed arian ar danwydd a pharcio, torri amserau teithio, a lleihau allyriadau tanwydd ffosil niweidiol. Gallwch gael gwybod mwy ar Lift Shareneu Share to Cardiff. Yn hytrach na darparu ceir cwmni gallai’ch mudiad ymuno â chlwb ceir i rentu ceir pan fo angen. Gall hyn hefyd fod yn ffordd dda o roi prawf ar gerbydau trydan cyn buddsoddi mewn cyfleusterau gwefru.

Lleihau’r angen i deithio

Gallech leihau’r angen i’ch gweithwyr deithio drwy annog telegynadledda, fideogynadledda, a gweithio gartref. Gallwch roi cynnig ar syniadau tebyg ar gyfer digwyddiadau a chyfarfodydd drwy gynnal gweminarau sy’n arbed allyriadau teithio a chostau llogi ystafell.

Gall caniatáu i staff weithio gartref yn llawn amser neu’n rhan amser gynnig manteision lu i’ch mudiad; gan gynnwys cynyddu cynhyrchiant, mwy o gymhelliant ymysg staff, a defnydd mwy effeithiol o’ch eiddo. Mae gweithio gartref hefyd yn lledaenu’r sylfaen y gallwch recriwtio ohoni, gan roi hwb i’ch siawns o recriwtio’n llwyddiannus. Dewis arall yw ymuno â rhaglenni mannau cydweithio megis Indycube; gan alluogi staff i weithio’n nes at adref wrth gadw’r cyfle i gymdeithasu ag eraill ac i rwydweithio â busnesau eraill.