Defnyddio Adnoddau’n Gyfrifol

Defnyddio Adnoddau’n Gyfrifol

Gallai’ch mudiad leihau costau cyffredinol drwy ddefnyddio llai o ynni a dŵr, treulio llai o ddeunyddiau crai a lleihau gwastraff.

Mesur eich defnydd o adnoddau

Deall eich galw am adnoddau yw’r cam cyntaf tuag at leihau’ch effeithiau amgylcheddol negyddol. Unwaith rydych yn gwybod faint o adnoddau rydych yn ei ddefnyddio, gallwch wedyn ddechrau bod yn fwy effeithlon a gwella’ch effeithiau positif. Yn yr adran hon eglurir dulliau ac awgrymiadau i wneud hyn.

 

Adnoddau i fesur eich effaith amgylcheddol:

Yr Ymddiriedolaeth Garbon – gall yr adnoddau hyn eich helpu i fesur eich defnydd o adnoddau a chynnig enghreifftiau o ffyrdd o leihau’ch effaith; Offeryn Hunanasesu Effeithlonrwydd AdnoddauGair i Gall ar GynaliadwyeddAstudiaeth achos 1 – Promo Cymru, ac Astudiaeth achos 2 – YMCA.

Offeryn Hunanasesu Effeithlonrwydd Adnoddau – gall yr offeryn hwn eich helpu i ganfod cost yr adnoddau y mae’ch busnes yn eu defnyddio, ble y gellir gwneud argymhellion, amlygu ble y dylech flaenoriaethu’ch ymdrechion, a bydd hyd yn oed yn darparu cynllun gweithredu sylfaenol i’ch rhoi ar ben ffordd.

Y Ddraig Werdd – safon amgylcheddol a ddyfarnir i fudiadau sy’n cymryd camau i ddeall, monitro a rheoli’r effaith maent yn ei chael ar yr amgylchedd. Groundwork Cymru sy’n berchen ar Safon y Ddraig Werdd ac yn ei gweithredu.

Canolfan y Dechnoleg Amgen – gwasanaeth am ddim sy’n cynnig cyngor a gwybodaeth ar bob agwedd ar fyw’n gynaliadwy a all eich helpu i ddewis pa gamau fyddai’n rhoi’r budd mwyaf i chi i leihau’ch effaith ar yr amgylchedd a’ch ôl troed carbon.

Ôl troed carbon:Mae ‘ôl troed carbon’ yn mesur cyfanswm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr a achosir yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol gan berson, mudiad, digwyddiad neu gynnyrch. Caiff ei fesur mewn tunelli cyfwerth o garbon deuocsid. Mae ôl troed carbon eich mudiad yn cynnwys allyriadau o’r holl weithgareddau yn eich mudiad cyfan, gan gynnwys defnydd adeiladau o ynni, cynhyrchion rydych yn eu prynu, trydan a nwy a thrafnidiaeth.Gall mesur eich ôl troed carbon eich helpu i leihau effaith eich mudiad ar y newid yn yr hinsawdd, arbed arian drwy leihau biliau ynni a chostau eraill, bodloni gofynion deddfwriaethol a gofynion cyllidwyr ar berfformiad amgylcheddol, a gwella’ch enw da ymysg darpar ddefnyddwyr gwasanaethau a chefnogwyr.

 

Pwy all helpu?

  • Yr Ymddiriedolaeth Garbon – mae’n cynnig cyngor a chymorth amrywiol gan gynnwys cyfrifiannell ôl troed carbon
  • Cymru Gynaliadwy – mae’n cynnig cymorth am ddim i grwpiau cymunedol leihau eu hôl troed carbon
  • WWF – anogwch eich staff neu’ch gwirfoddolwyr i ddarganfod eu hôl troed carbon personol gyda’r offeryn hwn

Os ydych yn bwriadu cyhoeddi ôl troed carbon eich busnes, cofiwch sicrhau ei fod wedi’i gyfrifo’n gywir. Mae’r rhan fwyaf o fudiadau yn dilyn y cynllun protocol nwyon tŷ gwydr.