Defnyddio Ynni’n Effeithlon

Defnyddio Ynni’n Effeithlon

Lleihau’ch Defnydd o Ynni

Mae camau syml y gallech eu cymryd i leihau’ch defnydd o ynni:

– Addysgu staff i ddiffodd yr holl offer nad ydynt yn hanfodol pryd bynnag y bo’n ymarferol; gan gynnwys monitorau, switshis golau ac unedau aerdymheru.

– Sicrhau bod ffenestri a drysau ar gau pan gaiff systemau gwresogi neu oeri eu defnyddio.

– Sicrhau nad ydych ond yn defnyddio’r systemau hyn pan fo pobl yn yr adeilad, gan ddefnyddio unrhyw opsiwn sydd gennych i amseru eu defnydd â’r adegau hynny.

– Darllen mesuryddion a chymharu cyflenwyr yn rheolaidd.

– Inswleiddio os yw’n bosib a newid boeleri aneffeithlon.

Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn cynnig 14 cam cyflym i ddefnyddio ynni’n fwy effeithlon yn ogystal â chyngor manylach ar effeithlonrwydd ynni a theithio doeth. Mae hefyd yn cynnig tudalen sy’n rhoi cyngor ynglŷn â grantiau a chymorth ar gyfer pethau fel inswleiddio waliau a’r atig, newid eich system gwres canolog a thechnolegau ynni adnewyddadwy.

Mae cyngor pellach ar gael gan yr Ymddiriedolaeth Garbon gan gynnwys canllaw ‘Defnyddio Ynni a Dŵr yn Effeithlon’ a gweminar ‘Defnyddio Ynni’n Effeithlon yn y Gweithle’.

Energy Efficiency Image

Newid i ynni ‘gwyrdd’

Mae’r rhan fwyaf o gyflenwyr ynni yn cynnig tariff trydan ‘gwyrdd’. Mae’r rhain yn ceisio cefnogi ynni adnewyddadwy. Y ddau brif fath sydd ar gael yw’r tariff cyflenwad gwyrdd a chronfeydd gwyrdd. Mae tariff cyflenwad gwyrdd yn golygu bod rhywfaint neu’r holl drydan a brynwch yn cael ei ‘gyfateb’ wrth i’ch cyflenwr ynni brynu ynni adnewyddadwy ar eich rhan. Mae cronfa werdd gan amlaf yn golygu talu premiwm i gyfrannu at gronfa a gaiff ei defnyddio i gefnogi datblygiadau newydd ym maes ynni adnewyddadwy.

Ewch ar wefan Green Energy Supply i weld tariffau trydan yn y Deyrnas Unedig sydd wedi cael eu gwirio’n annibynnol, ac yn bodloni Canllawiau Cyflenwad Ynni Gwyrdd y rheolydd ynni Ofgem. Mae defnyddio’r Llinell Gyngor ar Ynni i newid cyflenwr trydan neu nwy eich busnes yn syml ac ar gael yn rhad ac am ddim.

 

Cynhyrchu ynni
Community Energy 2

Mae gwahanol fathau o ffynonellau ynni adnewyddadwy ar gael i fudiadau a chymunedau eu defnyddio: gwynt, solar, biomas, hydro a morol. Mae gan bob un ran i’w chwarae wrth gynhyrchu ynni ar raddfa fawr yn ogystal ag ar raddfa fach. Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon wedi llunio canllaw ynni adnewyddadwy i’ch helpu i ddeall pa ffyrdd o gynhyrchu ynni a allai fod yn addas i chi.

Mae bod yn hunangynhaliol o ran ynni drwy adnoddau adnewyddadwy ac adnoddau carbon isel ar gynnydd fel ffordd o ateb anghenion trydan, arbed arian, a helpu’r hinsawdd. Gallwch gael gwybod mwy am gynhyrchu ynni adnewyddadwy ar ein tudalen we ‘Ynni Cynaliadwy’.