Gweithle Iach

Gweithle Iach

Creu amgylchedd gwaith iach

Gan ein bod bellach yn treulio mwy o amser ar gyfartaledd y tu mewn nag yn yr awyr agored mae’n bwysig creu amgylchedd gwaith iach o ran ansawdd aer. Canfu un arolwg fod pobl ar gyfartaledd yn y Deyrnas Unedig yn treulio 8% yn unig o’u hamser y tu allan ar ddiwrnod o’r wythnos. Achosir llygredd yn yr aer mewn adeiladau gan gyfuniad o lygryddion allanol, megis traffig ac allyriadau diwydiannol, a ffynonellau mewnol, gan gynnwys paent, cynhyrchion glanhau a dodrefn plastig. Gall y ffynonellau llygredd hyn achosi sawl problem iechyd gan gynnwys cosi poenus ar y llygaid, croen a’r trwyn, blinder, cur pen, a chyfog. Pan fo gweithwyr yn dioddef y symptomau hyn dros gyfnod estynedig oherwydd yr amgylchedd gwaith, gelwir hyn yn ‘syndrom adeilad sâl’.
Houseplants _clean _air
Mae’n bosib lleihau ffynonellau Cyfansoddion Organig Anweddol drwy gamau syml megis osgoi cynhyrchion glanhau cemegol, defnyddio dodrefn naturiol, a sicrhau llif aer digonol (hynny yw, drwy agor ffenestri a drysau). Un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o leihau llygredd yn yr aer mewn adeiladau yw drwy roi planhigion yn y swyddfa. Mae ein gweminar ‘Yr Aer a Anadlwn’ yn egluro hyn yn fanylach ac yn rhoi enghreifftiau o’r planhigion mwyaf effeithiol i’w tyfu. Gall planhigion yn y swyddfa roi hwb hefyd i gynhyrchedd a llesiant gweithwyr.

 

Gwyrddio’ch Gweithle

Does dim rhaid i chi roi’r gorau iddi ar ôl rhoi planhigion y tu mewn i’ch adeilad; gall creu mannau gwyrdd o amgylch eich swyddfa hefyd wella iechyd gweithwyr, rhoi cyfle i gydweithwyr gwrdd a sgwrsio’n anffurfiol a darparu amgylchedd croesawgar i ymwelwyr. Mae pethau fel planhigion sy’n denu pryfed peillio, pyllau dŵr, a choed yn rhoi buddion di-rif i’r amgylchedd lleol gan gynnwys gwella ansawdd aer, lleihau perygl llifogydd, a darparu cynefinoedd a bwyd i fywyd gwyllt. Fe gewch eich synnu gan gymaint y gallwch ei gyflawni – hyd yn oed mewn lle bach. I gael rhagor o syniadau, cymerwch olwg ar ein hadnoddau ar sut i wneud eich rhan dros Gymru Wydn a’n canllaw ‘Buddsoddi ym Myd Natur’.

 

Garddio yn y Gweithle

Mae’r gweminar hwn o’r enw ‘Tyfu yn y Gweithle’, gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol, yn egluro manteision tyfu yn y gweithle ac ystyriaethau ymarferol wrth greu a chynnal mannau gwyrdd. Os oes angen adnoddau arnoch i ddechrau arni, gallwch gael coed gan Coed Cadw, blodau gwyllt gan Tyfu’n Wyllt, a chomisiynu gwaith coed wedi’i deilwra (megis meinciau a chafnau plannu) gan y fenter gymdeithasol Vision 21.

Helpu’ch staff i wirfoddoli

Litter Pick
Gall caniatáu amser i’ch staff wirfoddoli, neu eu hannog i wirfoddoli, roi hwb i iechyd meddwl a chorfforol, eu helpu i fod yn fwy cynhyrchiol, a gwella’ch delwedd gymdeithasol. Mae cannoedd o gyfleoedd gwirfoddoli i ddewis o’u plith ar wefan Gwirfoddoli Cymru. Rydym hefyd wedi creu ‘Pecyn Cymorth Gwirfoddoli Amgylcheddol’ sy’n llawn syniadau i chi gymryd rhan mewn prosiectau lleol i gefnogi natur a phobl yn eich cymuned.

Os ydych yn chwilio am gyfleoedd i wirfoddoli dros fwy nag ambell i ddiwrnod ond heb orfod aberthu gormod o amser gwaith, efallai y dylech ymuno ag ymgyrch ’30 Diwrnod Gwyllt’ yr Ymddiriedolaethau Natur sy’n annog pobl i fynd allan a mwynhau byd natur ym mis Mehefin. Mae gwefan yr ymgyrch yn llawn gweithgareddau, rhai’n cymryd munud neu ddau ac eraill yn cymryd awr neu ddwy, a gellir gwneud llawer ohonynt dros amser cinio neu fel toriad yn ystod cyfarfodydd.