Mae Cynnal Cymru yn recriwtio Cyfarwyddwr Gweithredol newydd

Mae Cynnal Cymru yn recriwtio Cyfarwyddwr Gweithredol newydd

Cyfarwyddwr Gweithredol

Cyflog – tua £50,000

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 11eg Hydref 2019

Dyddiad cyfweld: 28ain Hydref 2019

Mae Cynnal Cymru – Sustain Wales yn awyddus i benodi Cyfarwyddwr newydd i lywio’r elusen trwy’r cyfnod nesaf yn ei ddatblygiad tra’i fod yn parhau i ymateb i sialens byd-eang cynaliadwyedd.  Mae’r Cyfarwyddwr cyfredol yn sefyll lawr ar ôl cyfnod llwyddiannus o ailstrwythuro’r elusen o fod yn sefydliad a ariannwyd gan y llywodraeth ym 2016, i un sydd nawr yn cynhyrchu incwm o wreiddio datblygu cynaliadwy ar lefel ymarferol trwy aelodaeth sy’n tyfu a thrwy gynlluniau partneriaeth strategol sy’n galluogi cydweithio rhwng sectorau preifat, cyhoeddus a thrydedd sector.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i arwain ein helusen trwy gyfnod newydd o gydgrynhoi perthnasau a ffrydiau incwm, tra’n datblygu cyfleoedd newydd i dyfu’r sefydliad a thaenu’r cysyniad a’r ymarfer o gynaliadwyedd yn fwy eang yng Nghymru.

Os oes gennych brofiad perthnasol a fydd yn gwella’r sefydliad trydydd sector hwn, os ydych eisiau ymuno â thîm bach, deinamig a entrepreneuraidd, os ydych yn angerddol am fod yn rhan o adeiladu Cymru gynaliadwy – yn ddiwylliannol, gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol – yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Fel elusen fach a blaengar sy’n gweithredu o fewn Grŵp WCVA, gall Cynnal Cymru herio meddwl traddodiadol a hyrwyddo datrysiadau mwy cynaliadwy i gyflwyno newid gwirioneddol mewn cymunedau ar draws Cymru.  Ni yw’r corff achredu Cyflog Byw yng Nghymru, yn gweithio’n ddiwyd i sicrhau fod cyflogau teg yn dod â diwedd i dlodi yn y gwaith.

Mae ein tîm bach yn dosbarthu gwaith o gyrhaeddiad eang sy’n cyffwrdd ar nifer o agendau gan gynnwys newid yn yr hinsawdd a datgarboneiddio, teithio cynaliadwy ac ansawdd yr aer, egni a thai, cwsmeriaid bregus, tlodi yn y gwaith, rheolaeth o adnoddau naturiol a llawer mwy.

Rydym yn chwilio am arweinydd tîm gyda phrofiad o ddatblygu cydweithio, ennill a chyflawni contractau, rheolaeth ariannol a chreu amgylchedd sy’n galluogi cydweithwyr i ffynnnu.

 

Dadlwythiadau:  

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

 

Sut i ymgeisio:

Os gwelwch yn dda anfonwch eich cais gan ddyfynnu ‘Executive Director’ i jobs@cynnalcymru.com

Os oes angen y pecyn cais mewn fformat gwahanol os gwelwch yn dda cysyllter â Cynnal Cymru yn jobs@cynnalcymru.com neu drwy ffonio 029 2043 1713

Ni dderbynir ceisiadau trwy asiantaethau

Ni dderbynir CVs