Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

Mae Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn dwyn at ei gilydd sectorau a sefydliadau allweddol ar gyfer creu cytundeb am y gweithredoedd sydd eu hangen ar gyfer mynd i’r afael â sialensiau newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

Rhoi Cyngor|Mobileiddio Gweithredoedd |Adeiladu Consensws.

Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Mae aelodau’r Comisiwn yn cynrychioli ystod eang o gyrff gwleidyddol, busnesau, awdurdodau lleol, sefydliadau academaidd, y trydydd sector ac asiantaethau cyflenwi eraill. Mae gwaith y Comisiwn yn ganolog i ymdrechion Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Fel corff annibynnol traws-sector, trawsbleidiol, mae’n gyfrifol yn bennaf am:

  •  ddarparu arweinyddiaeth glir ar fynd i’r afael ag achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd yng Nghymru;
  • creu cytundeb ar y gweithredoedd angenrheidiol yng Nghymru i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac ymgysylltu â phob sector yn y broses;
  • gweithio i symud y rhwystrau i gyflenwad agenda newid yn yr hinsawdd a chynghori ar atebion lle mae hynny’n briodol;
  • cynghori ar ddatblygiad polisïau a rhaglenni Llywodraeth Cymru
  • monitro cynnydd a rhoi adroddiad blynyddol ar gyflenwad Strategaeth Cymru ar Newid yn yr Hinsawdd;
  • bod yn rhagweithiol wrth rannu cyngor ac arfer da wrth weithredu newid yn yr hinsawdd.

Sut yr ydym yn gweithio

Gan weithio drwy ein haelodau a’r rhwydweithiau a gynrychiolir ganddynt, ein dymuniad yw cynyddu dealltwriaeth o newid yn yr hinsawdd a sut y bydd yn effeithio ar fywyd a busnes yng Nghymru. Mae’r Comisiwn yn cwrdd bedair gwaith y flwyddyn; mae cyfarfodydd yn cynnwys cyflwyniadau gan arbenigwyr gwadd, ac maent yn agored i’r cyhoedd. Mae gan y Comisiwn nifer o is-grwpiau i ddwyn yn eu blaen ein blaenoriaethau cytûn yn cynnwys ymaddasiad, amgylchedd adeiledig, defnydd tir a chludiant cynaliadwy.

Er bod ein gwaith yn canolbwyntio ar Gymru rydym yn cydweithio gyda sefydliadau’r DU, Ewropeaidd ac yn fyd-eang er mwyn sicrhau ein bod yn rhannu syniadau ac yn dysgu wrth ein gilydd.

Cadw mewn cysylltiad

Mae Cynnal Cymru wedi darparu’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd ers Mehefin 2012. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni i ddod i wybod sut fedrwn ni weithio gyda chi neu eich sefydliad. Gallwch gael mwy o wybodaeth am waith y Comisiwn a chadw mewn cysylltiad â’n hymchwil diweddaraf drwy ymweld â

www.thecccw.org.uk

Ffôn      02920 19 20 21

Ebost    info@theCCCW.org.uk

Trydar  @theCCCW