Siarter Datblygu Cynaliadwy

Siarter Datblygu Cynaliadwy

Mae’r Siarter Datblygu Cynaliadwy’n annog a galluogi sefydliadau yng Nghymru i ddod yn fwy cynaliadwy – i fedru gwneud penderfyniadau sy’n cynhyrchu’r canlyniadau hirdymor gorau iddynt hwy eu hunain ac i ddyfodol Cymru.

Y Siarter Datblygu Cynaliadwy yw ymrwymiad amlycaf Cymru i ddatblygu cynaliadwy. Mae llofnodi’r Siarter yn ymrwymiad gwirfoddol wedi ei anelu at wella llesiant economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Cymru.

Mae dros 320 o sefydliadau arloesol wedi dangos eu hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy drwy lofnodi’r Siarter ac maent yn creu momentwm ar gyfer newid cadarnhaol.
Mae gennym lofnodwyr o bob lliw a llun ac o nifer o wahanol sectorau. Maent yn cynnwys cwmnïau mawrion rhyngwladol, sefydliadau allweddol o’r sector cyhoeddus a grwpiau gwirfoddol.

Ein cyd-uchelgais yw gwneud Cymru’n genedl gynaliadwy. I gyflawni hyn mae arnom angen i bob sefydliad yng Nghymru gydnabod pwysigrwydd gwneud penderfyniadau moesegol a deall sut i fewnosod cynaliadwyedd yn eu gweithrediadau, eu gwasanaethau a’u cynhyrchion.

Mae dod yn genedl gynaliadwy’n gofyn am gyfuno ymdrechion pob sefydliad, pob cymuned a phob unigolyn yng Nghymru. Bydd cydweithredu’n allweddol i’n llwyddiant. Trwy weithio gyda’n gilydd, rhannu syniadau a’r gwersi a ddysgasom, fe ddarganfyddwn atebion i’r sialensiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd sy’n wynebu Cymru a chael effaith gadarnhaol ar gymunedau Cymru.

Mae’r Siarter Datblygu Cynaliadwy yn fenter ganLywodraeth Cymru a weinyddir gan Cynnal Cymru – Sustain Wales.

www.siarter-dc.net