Polisi Breifatrwydd

Mae Cynnal Cymru wedi ei ymrwymo ei hun i warchod eich gwybodaeth bersonol.

Mae’r ddogfen bolisi hon yn disgrifio’r ffordd yr ydym yn cywain gwybodaeth oddi wrth ddefnyddwyr gwefan “Cynnal Cymru” (y cyrhaeddir ato trwy fynd at www.sustainwales.com ynteu www.cynnalcymru.com ) (y “Wefan”); y math o wybodaeth y byddwn yn ei gasglu a’r hyn y byddwn yn ei wneud â’r wybodaeth honno.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth y byddwn yn ei gasglu ynghylch y person a fydd yn defnyddio’r Wefan (“chi”) mewn ffordd sy’n gyson â’r hyn a amlinellir yn y Polisi hwn. Gweithredir y Polisi hwn ac y mae’n berthnasol i holl ddefnyddwyr y Wefan.

Trwy ddefnyddio’r Wefan, rydym yn cydnabod eich bod wedi darllen y Polisi hwn ac yn cydsynio i gasglu, ddefnyddio a dadlennu’r wybodaeth bersonol honno amdanoch yn unol â’r hyn a nodir yn y Polisi hwn.  Mae’r Polisi hwn wedi ei ymgorffori yn Nhelerau ac Amodau defnyddio ein Gwefan.

Cadwn yr hawl i ddiwygio, amrywio a/ynteu dynnu’n ôl y Polisi o dro i dro ac argymhellwn eich bod yn edrych ar y Polisi hwn yn gyson er mwyn sicrhau eich bod yn gyfarwydd â, ac yn ymwybodol o unrhyw newidiadau a phob newid o’r fath.

 

Casglu gwybodaeth bersonol
1.1          At ddibenion y Polisi hwn:

 

Ystyr gwybodaeth bersonol yw unrhyw wybodaeth amdanoch, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i:

(a)   eich enw;

(b)   eich cyfeiriad post;

(c)   eich cyfeiriad e-bost;

(d)   eich rhif ffôn; a

(e)   chyfeiriad eich gwefan.

 

1.2          Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol a ddarperir gennych pan fyddwch yn cofrestru ar y Wefan fel defnyddiwr cofrestredig a/ynteu pan fyddwch yn cysylltu â ni trwy ysgrifennu, trwy e-bost, dros y ffôn a/ynteu trwy gyfrwng y Wefan er mwyn derbyn gwybodaeth.

 

1.3          Efallai y byddwn hefyd yn cywain gwybodaeth ynghylch eich defnydd o’r Wefan pan fyddwch yn ymweld â’r safle ac yn pori’r Wefan (gweler paragraff 7 o’r Polisi hwn am ragor o wybodaeth).

 

Defnydd o Wybodaeth Bersonol
Byddwn yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch at y dibenion canlynol:

 

2.1          Cyhoeddi’r manylion hynny ar y wefan y byddid yn rhesymol eu hangen er mwyn galluogi defnyddwyr y Wefan i gael gwybodaeth ynghylch unrhyw gynllun cynaladwyaeth y byddech yn dymuno ei hyrwyddo trwy gyfrwng y Wefan – trwy ddarparu gwybodaeth bersonol i ni rydych yn cytuno i gyhoeddi unrhyw a’r holl wybodaeth hynny ar y Wefan oni fyddwch yn anfon cais ysgrifenedig penodol i’r gwrthwyneb atom;

 

2.2          at unrhyw ddiben sy’n rhesymol yn gysylltiedig â/ynteu’n deillio allan o’ch defnydd ynteu eich cyswllt â’r Wefan;

 

2.3          i’ch hysbysu ynghylch unrhyw newidiadau ynteu ddatblygiadau pwysig i’r Wefan ynteu Cynnal Cymru;

 

2.4          yn achlysurol er mwyn gwirio’r wybodaeth a ddarparwyd gennych.  Rydym yn cadw’r hawl i wneud cais am wybodaeth bersonol ychwanegol oddi wrthych ac i ymgymryd ag ymchwiliadau pellach gyda thrydydd parti addas i’r perwyl hwn.

 

2.5          er mwyn ein galluogi i anfon gwybodaeth bellach am ein gwasanaethau atoch trwy gyfrwng ffacs, post ynteu ffôn.  Medrwch ddewis peidio â derbyn deunydd marchnata oddi wrthym trwy’n hysbysu [trwy e-bost] yn [                                 ]. Cynhwyswch “Privacy Policy – unsubscribe me” yn y llinell Bwnc os gwelwch yn dda.

 

2.6          lle yr ydych wedi cydsynio i ni roi gwybod i chi trwy gyfrwng e-bost ynteu ddulliau electronig eraill ynghylch gwasanaethau sydd yn cael eu cynnig gennym y credwn y gallasai fod o ddiddordeb i chi. Os fyddwch, yn y dyfodol, yn newid eich meddwl ynghylch derbyn cyswllt yna rhowch wybod i ni [trwy anfon e-bost] at [                              ]  Cynhwyswch “Privacy Policy – unsubscribe me” yn y llinell Bwnc os gwelwch yn dda.

 

2.7          o dro i dro, er mwyn cysylltu â chi, naill ai trwy gyfrwng e-bost, ffôn (gan gynnwys negeseuon gwasanaeth ateb) ynteu gyfrwng arall, er mwyn holi i chi ddarparu adborth ynghylch amrywiol agweddau o’n gwasanaeth.  Gall fod y bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio at ddibenion mewnol a hefyd er mwyn darparu adborth i’n partneriaid a’n cyd-ymgymerwyr. Ni fyddwn yn datgelu taw chi yw ffynhonnell unrhyw adborth storïol oni bai eich bod chi’n cydsynio i hynny. Medrwch ddewis peidio â derbyn cyswllt yn y ffordd hon trwy gysylltu â ni [trwy anfon e-bost] at [                         ]  Cynhwyswch “Privacy Policy – unsubscribe me” yn y llinell Bwnc os gwelwch yn dda.

 

Dadlennu Gwybodaeth Bersonol
3.1          Rydym yn cadw’r hawl i ddadlennu eich gwybodaeth bersonol i rai trydydd parti dethol fel a ganlyn:

 

(a)   i’n cyrff cyllido;

 

(b)   i’n isgontractwyr, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r rheini sydd yngl?n â gweithredu’r Wefan;

 

(c)   i drydydd parti addas at ddibenion cadarnhau eich gwybodaeth bersonol fel y disgrifir ym mharagraff 2.4 uchod;

 

(d)   i unrhyw drydydd parti y credwn y buasai eu gwasanaethau ynteu nwyddau o ddiddordeb i chi. Os ydych yn dymuno gwrthwynebu hyn, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda [trwy anfon e-bost] at [                               ]  Cynhwyswch “Privacy Policy – unsubscribe me” yn y llinell Bwnc os gwelwch yn dda.;

 

(e)   lle bod dadlennu yn angenrheidiol

(i)                  o ganlyniad i wyslythyr, orchymyn llys ynteu gais oddi wrth y llywodraeth, ynteu gais oddi wrth unrhyw awdurdod arall priodol;

(ii)                 at ddibenion gweithredu cyfreithiol er mwyn sefydlu ynteu weithredu ein hawliau cyfreithiol ynteu amddiffyn ein hunain yn erbyn ceisiadau cyfreithiol yn ein herbyn;

(iii)                er mwyn ymchwilio, rhwystro a/ynteu weithredu unrhyw weithred arall yng nghyswllt gweithgareddau a allai fod yn anghyfreithlon, lle yr amheuir twyll, sefyllfaoedd sy’n cynnwys y potensial i beryglu diogelwch corfforol unrhyw bersonau, neu unrhyw weithred sydd yn groes i Amodau a Thelerau Defnydd ein Gwefan; ynteu

(iv)               fel sy’n ofynnol yn ôl/a ganiateir gan y gyfraith ynteu gorff rheoleiddiol;

 

(f)    i drydydd parti yng nghyswllt unrhyw drefniadau cyllidol gwirioneddol ynteu ddichonadwy,  cyfuniad, trosglwyddiad, ynteu drefniant arall yng nghyswllt Cynnal Cymru, ei swyddogaethau ynteu unrhyw ran o’r rheini.

 

3.2          Gall fod y byddwn hefyd yn trosglwyddo gwybodaeth gyfanredol parthed patrymau a thueddiadau defnydd o’r Wefan yn ogystal â thrywyddau cyffredinol ym maes mentrau cynaladwy at drydydd parti, ond ni fydd y wybodaeth hon yn cynnwys enwau na chwaith yn cynnwys gwybodaeth y gellir ei ddefnyddio i’ch adnabod chi.

Diogelwch a Chywirdeb Gwybodaeth a Dargadwad Data
4.1          Rydym â mesurau diogelwch yn weithredol a gynlluniwyd â’r nod o ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, nid yw’r rhyngrwyd yn gyfrwng cwbl ddiogel ac ni fedrwn warantu diogelwch y fath wybodaeth ar-lein. Byddwn yn gweithredu camau rhesymol er mwyn diogelu eich gwybodaeth bersonol rhag cael ei ddadlennu heb awdurdod, ei newid, ei niweidio, ei golli, ei ddinistrio’n ddamweiniol ynteu ei gam-ddefnyddio. Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am gyfnod rhesymol ynteu am ba hyd bynnag y mae’n rhaid i ni wneud hynny er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith.

 

4.2          Mae gennych yr hawl i weld y wybodaeth sydd gennym amdanoch – cysylltwch â ni os yr ydych yn dymuno hynny. Mae gennym yr hawl, yn ôl y gyfraith i godi ffi o £10 er mwyn cwrdd â’r costau gweinyddol o ddarparu’r fath wybodaeth i chi. Os gwelwch yn dda a wnewch chi ein cynorthwyo gyda chadw’r wybodaeth sydd gennym amdanoch yn gywir a chyfredol trwy roi gwybod i ni ynghylch unrhyw wallau [trwy anfon e-bost at  [admin@sustainwales.com]. Gwnawn ein gorau i gywiro unrhyw wallau yn ddiymdroi.

 

Casglu a dilyn trywyddau
5.1          Mae’n bosib y byddwn yn defnyddio technoleg er mwyn casglu gwybodaeth ynghylch patrymau ymddygiad ymwelwyr â’r safle. Gall hyn gynnwys defnyddio “cookie” a fyddai’n cael ei storio ar eich porwr. Ffeil ddata bach yw “cookie” sy’n cynnwys gwybodaeth a ysgrifennir i ddisg galed y defnyddiwr gan weinyddwr y we ac a ddefnyddir i gadw cofnod o’r tudalennau yr ymwelir â nhw.  Bydd unrhyw wybodaeth a gesglir yn y ffordd hon yn cael ei ddefnyddio:

 

(a)           er mwyn gwella eich defnydd o’r Wefan; a

 

(b)           tracio patrymau defnydd ar y Wefan ac er mwyn darparu adroddiadau at ddefnydd mewnol a’n cyllidwyr.

5.2          Medrwch reoli gosodiadau eich porwr gwe trwy ddewis yr opsiwn perthnasol ar eich porwr gwe.  Bydd hyn yn eich caniatáu naill ai i (i) rwystro eich porwr rhag derbyn “cookies” newydd; (ii) gael eich porwr i roi gwybod i chi pan fyddwch yn derbyn “cookie” newydd ynteu (iii) rhwystro “cookies” yn llwyr.  Gall hyn, fodd bynnag, lesteirio eich defnydd o’r Wefan trwy roi rhai nodweddion y tu hwnt i’ch cyrraedd.

I gael gwybodaeth fwy manwl am y cwcis a ddefnyddir gan y wefan hon, cyfeiriwch at ein tudalen Gwybodaeth am Gwcis page.

 

6.         Cysylltiadau â Gwefannau eraill

 

Mae’r Wefan yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill a nodir y rhain yn glir.  Nid yw’r Polisi hwn yn weithredol dros unrhyw drydydd parti ac nid oes gennym unrhyw reolaeth drostynt, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i wefannau eraill.  Cymeradwywn eich bod yn cael golwg ar bolisïau preifatrwydd unrhyw wefannau trydydd parti o’r fath cyn eu defnyddio.

 

7.         Manylion Cyswllt

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynteu sylwadau ynghylch ein Polisi Preifatrwydd, ynteu yn dymuno dad-danysgrifio o’n gwasanaeth hysbysu ynghylch manylion gwasanaethau y tybiwn fydd o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni trwy gyfrwng e-bost admin@sustainwales.com ynteu ysgrifennwch atom: Cynnal Cymru – Sustain Wales, Cambrian Buildings, Bae Caerdydd, CF10 5FL. Ffon: 02920192021

 

Os ydych yn cysylltu â ni trwy gyfrwng e-bost er mwyn dad-danysgrifio, yna cynhwyswch y frawddeg “Privacy Policy – unsubscribe me” yn y llinell bwnc.