Ein hanes

our-history

Gobeithio wnewch chi fwynhau ein stori…

Cawsom ein cofrestru fel cwmni cyfyngedig drwy warant yn Rhagfyr 2002 a chychwynasom fywyd yn 2003 fel Fforwm Datblygu Cynaliadwy Cymru. I Sue Essex AC, Gweinidog dros yr Amgylchedd yn Llywodraeth Cymru ar y pryd, y mae’r diolch am y penderfyniad i roi cymorth ariannol i ni, gan iddi sylweddoli bod ar Gymru angen corff annibynnol i gynghori’r llywodraeth ar ddatblygu cynaliadwy a’u galw i gyfrif.

O dan yr enw Cynnal Cymru –Sustain Wales, cawsom ein harwain gan fwrdd o Gyfarwyddwyr o dan gadeiryddiaeth yr Athro Rod Aspinwall OBE ac yn ein plith yr oedd cynrychiolwyr o gymdeithas ddinesig, busnes, academia a’r sector cyhoeddus. Roedd pawb yn rhannu’r weledigaeth o gorff annibynnol a fedrai fod yn gatalydd ar gyfer troi Cymru’n wlad gynaliadwy. Yn y flwyddyn honno gwnaethom recriwtio’n haelod cyntaf o’n staff, Helen Nelson (Helen yn awr yw ein Rheolwr Rhaglenni).

Un o’n llwyddiannau cynnar oedd Rhaglen Arweinyddiaeth Weithredol gyntaf Cymru ar ddatblygu cynaliadwy; canolfan ar-lein o dan yr enw Sustainwales.com a ‘Call to Action’ – prosiect ar gyfer trefnu trafodaeth rhwng y cyhoedd ac arbenigwyr adnabyddus i hybu datblygu cynaliadwy yng Nghymru. Cynhaliwyd cynadleddau a digwyddiadau eraill yn flynyddol.

Dros y blynyddoedd darparasom brosiectau eraill yn cynnwys Rhestr Werdd Cymru, Cynllun Grant i Gefnogi Byw yn Gynaliadwy gydag Amgylchedd Cymru, y prosiect Gwreiddiau Cryfion gydag Un Llais Cymru, Eginiad gyda Theatr Volcano ac ymchwil ar economi cynaliadwy gyda Phrifysgol Caerdydd.

Tyfodd y tîm yn raddol gan gynyddu ei enw da a’i estyniad dros Gymru. Yn 2010, caeodd Comisiwn Datblygu Cynaliadwy’r DU (SDC) a gwnaethpwyd datganiad gan y Gweinidog ar y pryd bod ‘corff newydd’ yn mynd i gael ei greu, ac y byddai swyddogaethau, gweithrediadau a staff yr SDC yng Nghymru yn dod yn rhan o Cynnal Cymru. Rydym yn talu teyrnged i’r cyfarwyddwyr cyntaf hynny a wasanaethodd ar ein bwrdd ac a wnaeth gymaint i adeiladu ein sefydliad. Trist iawn oedd clywed am farwolaeth Sue Price OBE yn 2012, a Morgan Parry (Cadeirydd) yn 2013.

Mae contract cyfredol Cynnal Cymru ar ran Llywodraeth Cymru’n cynnwys: darparu cymorth ysgrifenyddiaeth i Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy; cynorthwyo Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd; rheoli’r Siarter Datblygu Cynaliadwy; cynghori Llywodraeth Cymru ar ei ddeddfwriaeth Mesur Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) drwy grŵp cyfeirio.

Yn 2014 daethom yn elusen gofrestredig: yn hybu datblygu cynaliadwy er lles y cyhoedd. Brwydrwyd dros ennill statws elusennol gan yr ardderchog Stephen Lloyd, a fu farw, yn anffodus, cyn gweld gwireddu ei ymdrechion.