Ysbrydoli Mewn Gwlad Holland

Ysbrydoli Mewn Gwlad Holland

Bu’n fraint i mi gael fy ngwahodd i ymuno â Llysgenhadon Cynaliadwyedd Interface yn yr Iseldiroedd i glywed am eu cynnydd a’u cynlluniau o ran Cenhadaeth Sero – ymgais o ddifrif y cwmni i wneud egwyddorion datblygu cynaliadwy’n sail ymarferol i elw a llwyddiant. Maen nhw ar y trywydd iawn: bron dim gwastraff o gwbl a gostyngiad 98% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr yn Ewrop, gydag America ac Asia heb fod ymhell y tu ôl. Cwmni byd-eang yw hwn sydd â photensial enfawr i wneud y byd yn lle gwell, ac maen nhw’n gwireddu’r addewid. Yn Ynysoedd y Philipinau, maen nhw’n gweithio gyda chymunedau pysgota i greu economi leol sy’n symud rhwydi pysgota oddi wrth y llif gwastraff i’r system weithgynhyrchu carpedi cwlwm caeëdig y mae Interface yn ei pherffeithio. Yng Ngogledd Iwerddon a’r Iseldiroedd, maen nhw ar fin cynnal ffatrïoedd ar fio-nwy sy’n deillio o wastraff. Ledled Ewrop, mae eu ffatrïoedd yn rhedeg yn gyfan gwbl ar drydan adnewyddadwy. Mae cymaint mwy, ond fe’ch gwahoddaf i ymchwilio drosoch eich hun.
http://www.interfaceglobal.com/sustainability/interface-story.aspx
Daw’r holl weithgarwch hwn o weledigaeth y sylfaenydd a’r Prif Swyddog Gweithredol, y diweddar Ray Anderson. Mae stori Interface yn ysbrydoliaeth ac yn wers i ni i gyd. Gall cynaliadwyedd mewn busnes fod yn broffidiol iawn, ond ni ellir ei wneud mewn ffordd sinigaidd. Fel Ray a’r rhai hynny sy’n cynnal ei etifeddiaeth, mae’n rhaid i chi gredu o ddifrif er mwyn wynebu’r trafferthion a’r heriau a ddaw wrth drosi o arferion sy’n niweidio’r amgylchedd i ddull cwbl gadarnhaol. Roedd dyfnder cred pobl Interface wedi gwneud llawn cymaint o argraff arnaf â’u huchelgais. Nid carwyr coed na gweithredwyr yw’r rhain ond peirianwyr, cemegwyr, personél gwerthu, marchnadwyr a rheolwyr cyllid: busnes caled, tra ymarferol yw hwn. Y nod yw gwneud arian, ond hefyd gwella a diogelu’r systemau ecolegol a chymdeithasol y byddai cyfalafiaeth yn freuddwyd ofer hebddynt.
Roedd trafodaethau Cynhadledd y Pleidiau (COP) ar y newid yn yr hinsawdd ym Mharis ar flaen meddwl pawb yng nghynhadledd y Llysgenhadon. Mae Rob Boogaard, y Llywydd a’r Prif Swyddog Gweithredol, yn cyfarfod â gwleidyddion blaenllaw ac arweinwyr y byd yn aml i ddweud wrthynt am yr hyn y mae Interface yn ei wneud a’u hargyhoeddi mai cynaliadwyedd carbon isel, dim gwastraff yw’r unig ddyfodol ymarferol i fasnach. Ond mae’n brwydro yn erbyn byddin o lobïwyr a ariennir yn dda sy’n ceisio cynnal y sefyllfa bresennol hyd nes bod pob doler yn cael ei gwasgu o’r gasgen olew. Bydd y trachwant cul, cibddall hwn yn ein gwneud ni i gyd yn dlotach ac yn arwain at chwalfa’r economi fyd-eang.
Mae fy amser gydag Interface wedi rhoi’r dewrder i mi i fod yn ddigyfaddawd yn fy ngwaith fy hun. Pan fyddaf yn siarad â busnesau a rheolwyr ynglŷn â chynaliadwyedd, nid wyf yn gofyn am unrhyw beth afresymol neu afrealistig: dim ond eich gwahodd i fod yn rhan o’r chwyldro diwydiannol nesaf a dyfeisio math newydd o fasnach. Mae croeso i chi anwybyddu neges Cynnal Cymru ac Interface, ond ni fyddwch yn para’n hir.