Darnau ar Arloesedd: Dylunio Cryd i Gryd #SWS16

Darnau ar Arloesedd: Dylunio Cryd i Gryd #SWS16

Yn y cyfnod yn arwain i fyny at Uwchgynhadledd Cynnal Cymru ar Arloesedd Busnes ar gyfer Economi Cynaliadwy ar 21 Ebrill yng Nghaerdydd, byddwn yn  arddangos cyfres o ddarnau ar arloesedd, gan ganolbwyntio ar Gymru.

Cwmni dylunio a gweithgynhyrchu dodrefn yw Orangebox a chynaladwyedd yn rhan hanfodol o’i weithgareddau. Wedi ei leoli tu allan i Gaerdydd, mae Orangebox yn ymwybodol o’r effaith mawr a gaiff ar yr amgylchedd drwy’r deunyddiau a ddefnyddia i gynhyrchu ei nwyddau, a’r prosesau a ddefnyddir i’w gosod gyda’i gilydd. Mae eu proses ddylunio pen-blaen yn cydnabod pwysigrwydd cynaliadwyedd a hirhoedledd deunyddiau. Mae Orangebox yn dymuno dileu’r defnydd o ddeunyddiau gwenwynig yn eu cadwyn gwerth ac yn annog ymagwedd economi cylchol ar gyfer cynnyrch yng nghyfnod ‘diwedd oes’.

Mae’r holl bren a ddefnyddir wrth gynhyrchu wedi ei ardystio gant y cant gan Gyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd a Rhaglen Cymeradwyo Ardystio Coedwigoedd a 78% o gyflenwyr yn seiliedig yn y DU. Mae 100% o drydan yn y cyfleuster yn ne Cymru’n dod o ynni gwynt ac ynni dŵr.

Yn 2007, agorodd Orangebox waith ailgylchu yn ne Cymru, lle gellid dychwelyd hen gadeiriau swyddfa, p’un a oeddynt yn eiddo iddynt hwy ai peidio. Caiff y cadeiriau eu hasesu i weld a fedrant gael eu hailddefnyddio yn dilyn un cylch bywyd, a’u rhoi i Sefydliad Dewi Sant, elusen sy’n darparu gofal hospis yn ne Cymru. Caiff yr holl gadeiriau eraill eu dadgydosod yn wahanol ddeunyddiau a’u hailgylchu.

Yn 2009 dyluniodd Orangebox gadair swyddfa ardystiedig Cryd i Gryd (gwyliwch y fideo yn y fan hon).Troes y gadair Task ARA ddyluniadau cadeiriau swyddfa confensiynol wyneb i waered er mwyn cyflawni ailgylchedd o 98%. Gwaredwyd clipiau cau a deunydd rhwymo o’r ffrâm a’r croenyn cefn ar gyfer creu ffit ymyrryd. Mae rhwymo deunyddiau gyda’i gilydd yn broses anwrthdroadwy ac unwaith mae’r deunyddiau rhwymo wedi eu gosod yn eu lle, mae’n gwneud y darnau o ddeunydd derbyn yn amhosibl i’w hailgylchu. Mae’r ffit ymyrryd yn caniatáu dyluniad esmwyth hawdd ei ddadosod. Mae darn y fraich yn gydran deunydd sengl y gellir yn hawdd ei wahanu’n ddarnau cyfansoddol. Mae’r gadair Task ARA wedi arwain at leihau gwacâd deunydd crai a chostau cynhyrchu.

Yn gyffredinol mae Orangebox wedi dyblu eu trosiant blynyddol ac ar yr un pryd wedi lleihau eu gwastraff deunydd o 30% mewn dim ond 3 blynedd.

Mae Orangebox wedi cael cydnabyddiaeth am eu cyfraniadau i gynaliadwyedd drwy eu heconomi cylchol carbon isel a’u hymagwedd cryd i gryd gan ennill Gwobr Cynaliadwyedd gwneuthurwyr Dodrefn yn 2013.

Bydd Uwchgynhadledd Cynnal Cymru yn dwyn at ei gilydd arbenigwyr sy’n arwain sectorau sy’n trawsnewid egwyddorion cynaliadwyedd yn arfer ac sy’n mynd i’r afael â themâu blaen y gad megis technoleg carbon isel, effeithlonrwydd adnoddau a modelau defnyddio newydd. Bydd yr uwchgynhadledd yn dangos i fusnesau lleol a chenedlaethol bod busnesau arloesol, carbon isel, effeithlon mewn adnoddau yn broffidiol a chystadleuol.