11 & 19 Mai | Lles Archwiliad Mewnol yn y Dyfodol

11 & 19 Mai | Lles Archwiliad Mewnol yn y Dyfodol

Mae’r cyfuniad o ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a deddfwriaethau eraill yn golygu y bydd y tirlun gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn newid yn sylweddol.

Bydd disgwyl i gyrff cyhoeddus ddefnyddio’r dulliau canlynol o weithio (integreiddio, cydweithredu, hirdymor, cyfranogiad ac ataliaeth) er mwyn gwneud y cyfraniad gorau posibl i’r diben cyffredin a rennir a nodwyd yn y nodau lles cenedlaethol.

Mae hwn yn gyfle i Archwiliad Mewnol ystyried a fydd dulliau gweithredu cyfredol yn addas at y diben mewn amgylchedd gweithredu a fydd wedi newid yn sylweddol.

Ar ddiwedd y seminar, bydd cynrychiolwyr yn deall beth mae’r newidiadau hyn yn ei olygu i archwiliad mewnol a byddant mewn sefyllfa well i ymateb i’r heriau sy’n wynebu’r gwasanaethau cyhoeddus.

Ar gyfer pwy mae’r seminar

Mae’r seminar hon wedi ei hanelu at reolwyr a swyddogion yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy’n gyfrifol am y meysydd canlynol:

  • prif archwilwyr mewnol
  • cadeiryddion ac aelodau pwyllgorau archwilio, ac
  • uwch dîm rheoli sydd ag archwiliad mewnol yn rhan o’i bortffolio.

Ble a phryd

9am – 1pm

Dydd Mercher 11 Mai 2016 – Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ

9am – 1pm

Dydd Iau 19 Mai 2016 – Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Gwybodaeth archebu

Os hoffech sicrhau lle yn y seminar hon neu os hoffech drafod unrhyw agwedd arni, anfonwch e-bost i arfer.da@archwilio.cymru.