Aelodau Cynnal Cymru’n gweithio gyda’i gilydd ‘Tuag at Gymru Ddiwastraff’

Y Pelican nappiCycle in action

Aelodau Cynnal Cymru’n gweithio gyda’i gilydd ‘Tuag at Gymru Ddiwastraff’

Menter Gymreig arloesol yn gweithio tuag at Gymru Ddiwastraff yw NaturalUK, un o aelodau Cynnal Cymru-Sustain Wales. Fel y cwmni annibynnol mwyaf yng Nghymru i ddarparu gwasanaethau stafell-olchi a chasglu gwastraff clinigol, mae NaturalUK wedi cyflwyno gwasanaeth cyflawn ailgylchu clytiau babanod, ‘nappiCycle’, ac wedi creu partneriaeth gydag un o aelodau arall Cynnal Cymru, Meithrinfa y Pelican, i gynnig gwasanaethau a fedr ddargyfeirio 100% o wastraff clytiau o safleoedd tirlenwi.

Wedi ei leoli yn Rhydaman, mae NaturalUK wedi datblygu proses radical, arloesol ar gyfer adfer deunyddiau plastig a seliwlos a fyddai cyn hyn wedi cael eu danfon i safleoedd tirlenwi. Yn y DU yn unig, amcangyfrifir bod mwy nag 1 miliwn tunnell o Gynhyrchion Hylendid Amsugnol (AHP) yn cael eu gwaredu bob blwyddyn.  Mae Cynnal Cymru’n falch i fod yn gweithio gyda menter arloesol sy’n cynnig atebion cynaliadwy drwy dechnoleg.

Meithrinfa y Pelican yw’r unig eco feithrinfa-ddydd, Gymraeg ei hiaith yng Nghymru. Gan gynnig prydau bwyd  iach, organig a blasus i’r plant a’r staff, wedi eu paratoi ar y safle gan chef organig llawn amser, mae Pelican yn sicrhau eu bod yn ailgylchu hyd eithaf eu gallu (mae hyd yn oed yr arwyddion pren wedi eu gwneud o estyll llawr adferedig o Ysbyty Merthyr) ac mae gwybod bod gwastraff clytiau yn osgoi safleoedd tirlenwi yn bwysig o ystyried y maint o wastraff clytiau a gynhyrchir gan feithrinfeydd.

Nod fframwaith Polisi Llywodraeth Cynulliad Cymru, Tuag at Gymru Ddiwastraff, yw lleihau dibyniaeth ar safleoedd tirlenwi ac mae’n targedu’n benodol wastraff  bioddiraddadwy  mewn safleoedd tirlenwi fel Clytiau, padiau anymatal Oedolion, a chynnyrch hylendid Menywod (AHP).

Amcangyfrifir y bydd lleihad arwyddocaol mewn gwastraff erbyn 2025,  ac mae’n rhaid i unrhyw wastraff a gaiff ei gynhyrchu gael ei reoli mewn ffordd sy’n gwneud yn fawr o’n hadnoddau gwerthfawr. Mae yna hefyd rwymedigaeth gyfreithiol i ystyried Hierarchaeth Gwastraff mewn perthynas â’r gwastraff a gynhyrchir ac i sicrhau bod pob ymdrech ymarferol wedi cael ei gwneud i leihau’r effaith ar yr amgylchedd. Gwaredu drwy ddefnyddio safleoedd tirlenwi yw’r dewis olaf un. Gyda phroses newydd ‘nappiCycle’ NaturalUK, mae yna ateb fforddiadwy a realistig i’r broblem hon.

Mae’r ddau aelod yn awr yn archwilio prosiect peilot i ehangu’r gwasanaeth hwn i rieni plant ym Meithrinfa y Pelican gan alluogi rhieni i ddod â’u gwastraff clytiau domestig i’r feithrinfa i’w gasglu ochr yn ochr â gwastraff y feithrinfa ei hunan. Dyma’r cam cyntaf yn natblygiad ‘nappiCycle’ i farchnad ehangach ac efallai weithio gydag awdurdodau lleol ar gyfer casglu o ddrws i ddrws.

nappyCycle @Y_Pelican

nappyCycle @Y_Pelican

Dywedodd Sara Williams, Rheolwraig Meithrinfa y Pelican:

“Mae defnyddio NaturalUK yn cryfhau ein hethos. Wrth ddangos y feithrinfa i rieni’r dyfodol rydym yn egluro sut yr ydym yn ailgylchu’n holl glytiau; mae’n gwneud argraff ddofn arnynt ac mae ganddynt gryn ddiddordeb mewn dysgu mwy. Credaf ei fod yn wasanaeth y byddai llawer o rieni’n awyddus i ymgyfrannu ynddo, ac rydym yn hapus i fod yn rhan o brosiect peilot a all gael y fath effaith cadarnhaol ar osgoi tirlenwi.”

Mae gan Kelly Rees, Rheolwraig Datblygu Busnes NaturalUK, ddiddordeb mawr yn ‘nappiCycle’ ac yn gobeithio amlygu sut y gall y prosiect ddatblygu cynaliadwyedd o fewn ein cymunedau wrth arwain at leihad arwyddocaol yn ein hôl troed ecolegol o fewn Cymru. Mae Cynnal Cymru’n darparu llwyfan i alluogi cydweithrediad ymhlith ein haelodau. Gobeithiwn y bydd llawer o brosiectau, cynlluniau peilot, cydweithrediadau a chysylltiadau’n deillio o’n digwyddiadau rhwydweithio.