Elusen yn lansio cais i ddiogelu coedwig law maint Cymru yn iard gefn Rio

Elusen yn lansio cais i ddiogelu coedwig law maint Cymru yn iard gefn Rio

Mae Maint Cymru, elusen Gymreig unigryw, heddiw yn cyhoeddi y bydd yn helpu i amddiffyn ardal o goedwig law maint y genedl yn Ne America.

Yn ogystal â chefnogi prosiect newydd ym Mheriw, bydd yr elusen yn adnewyddu ei gefnogaeth i’w brosiect yn Guyana. Mae’r ddau brosiect yn cwmpasu dros 2 filiwn hectar o fasn yr Amason – tua’r un maint â Chymru.

Ynghyd â phrosiectau ar draws Affrica, mae hyn yn rhoi’r elusen ymhell ar y ffordd i’w uchelgais newydd i helpu i warchod coedwigoedd trofannol ddwywaith maint Cymru.

Mae gwesteiwyr y Gemau Olympaidd yn Rio wedi defnyddio llwyfan mwyaf y byd i dynnu sylw at y bygythiadau deublyg o newid hinsawdd a datgoedwigo. Gyda goedwig law’r Amason yn gefndir trawiadol i’r gemau, mae’r trefnwyr wedi ymrwymo i blannu coeden ar gyfer pob athletwr sy’n cymryd rhan.

Gyda 2016 yn edrych i fod blwyddyn boethaf y byd ar record mae’n amlwg bod blannu coed ac amddiffyn coedwigoedd fel yr Amason yn hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd. Mae’r cynefinoedd unigryw yma yn amsugno tua un rhan o bump o allyriadau CO2 dynol bob blwyddyn.

Mae Maint Cymru eisoes wedi helpu plannu dros 4 miliwn o goed a helpu gwarchod ardal o goedwig law maint y genedl; nawr ei amcan newydd yw dyblu hwn fel ymateb cenedlaethol unigryw i newid hinsawdd, ac ateb cadarnhaol i ddefnydd cyffredin y wlad fel mesuriad o ddatgoedwigo.

Mae prosiectau De America Maint Cymru yn cael eu rhedeg gan ei bartner Forest Peoples Programme ac yn cefnogi grwpiau brodorol; y Wampis ym Mheriw a’r Wapichan yn Guyana; yn eu hymdrechion i sicrhau hawliau cyfreithiol i’w tiroedd a choedwigoedd traddodiadol.

Dywedodd Ron James, aelod Wapichan sydd yn cymryd rhan yn y prosiect coedwig gymunedol yn Guyana: “Heb gefnogaeth Maint Cymru ni fyddem wedi datblygu ein gwaith mor bell. Diolch i undod y bobl a busnesau o Gymru, ym mis Ebrill eleni, ddechreuon ni sgyrsiau ffurfiol gyda’n llywodraeth ynglŷn â’r camau nesaf i sicrhau teitl cyfreithiol i ein coedwig deuluol. Rydym mor falch y mae’r elusen wedi dewis parhau i’n cefnogi a rhoi cymorth i’n pentrefi wireddu ein gweledigaeth ar gyfer Coedwig Cadw Wapichan.”

Dywedodd Lowri Jenkins, Rheolwr Dros Dro Maint Cymru: “Mae’n bleser i ddweud ein bod yn helpu i amddiffyn ardal o goedwig law maint Cymru yn Ne America, ac i gefnogi’r cymunedau gwerth chweil yma. Ar hyn o bryd rydym yn edrych ar brosiectau newydd yn Affrica, bydd yn golygu fod Cymru yn diogelu ardal maint ei hunain ar ddau gyfandir. Dyna gyflawniad anhygoel i’n cenedl ni!”

Ond maent yn dal angen eich help – mae angen i Faint Cymru godi arian i helpu i amddiffyn y cynefinoedd gwerthfawr yma a’r cymunedau unigryw sy’n ei galw yn gartref.

“Rydym yn gofyn i bawb yng Nghymru i ymuno â ni ar ddydd Gwener 14eg Hydref ar gyfer Diwrnod Gwyrdd, ein diwrnod codi arian cenedlaethol. Dangoswch eich cefnogaeth i goedwigoedd glaw trwy wisgo gwyrdd a rhoi ychydig o bunnoedd i’r achos”

Caiff pob £1 a rhoddwyd gan y cyhoedd yng Nghymru ei ddyblu gan gronfa gyfatebol yr elusen, sy’n golygu bod pob rhodd yn mynd ddwywaith mor bell.

Ewch i www.sizeofwales.org.uk am fwy o wybodaeth a manylion am Ddiwrnod Gwyrdd.