Archive for the ‘’ Category

Planed Fyw, Economi Gynaliadwy?

Daeth Adroddiad Planed Fyw diweddar WWF i’r casgliad fod dynolryw yn gosod pwysau aruthrol ar fywyd gwyllt ac ar yr amgylchedd naturiol. Os na gwnawn ni rywbeth am hynny nawr, gallem weld gostyngiad o 67% mewn rhywogaethau fertebraidd erbyn 2020. Mae hynny’n gymaint o broblem yma yng Nghymru ag unrhyw le arall. Daeth adroddiadau eraill, […]

SWYDD: Interniaeth Awr Ddaear Wwf Cymru

Mae WWF Cymru yn chwilio am intern i helpu i gynorthwyo ag ymgyrch Awr Ddaear 2017 yng Nghymru. Byddwch yn gweithio fel aelod o dîm i sicrhau’r ymwybyddiaeth, ymgysylltiad a dylanwad mwyaf posibl ymysg cynulleidfaoedd allweddol, gan gynnwys y cyhoedd, busnesau, sefydliadau eraill ac adeiladau a strwythurau amlwg.   Dyddiad cau: 14/10/2016 Lleoliad: Caerdydd Manylion: […]

Dwr Cymru

Ydych chi’n gwneud pethau yn unol â ‘Ffordd Natur’? – Environet Cymru

Mae’r canllaw newydd Environet Cymru Buddsoddi ym Myd Natur wedi’i lunio gan edrych ar yr effeithiau negyddol yr ydym efallai’n eu cael yn ddiarwybod ar fyd natur. Mae’n egluro hefyd y camau syml, ymarferol, sy’n aml yn cael eu hanwybyddu, y gallwn eu cymryd i Helpu Bywyd Gwyllt i Ffynnu. Mae’n egluro yn ogystal sut y […]

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Prosiect Adfer Mawndiroedd Eryri a Hiraethog

Ffurfiwyd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn 1951, y trydydd mewn maint o’r 15 Parc Cenedlaethol yn y DU a’r Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru. Nod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw diogelu a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal; hybu cyfleoedd i ddeall a mwynhau ei nodweddion arbennig, a meithrin budd economaidd […]