Archive for the ‘’ Category

Students visiting the Principality Stadium

Cynnal Cymru’n croesawu myfyrwyr o Tsieina i Ysgol Haf Carbon Isel

Y mis yma mae Cynnal Cymru wrth ei bodd i groesawu 41 o fyfyrwyr o Brifysgol Technoleg Gogledd Tsieina i Ysgol Haf Carbon Isel a fydd yn para am ddwy wythnos. Gan weithio gyda’r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel yng Nghaerdydd, mae Cynnal Cymru wedi datblygu rhaglen hollgynhwysfawr o ddarlithoedd, ymweliadau â safleoedd ac ymweliadau diwylliannol […]

Bwrsari Chwarae Teg – ceisiadau nawr ar agor!

Mae dau fwrsari ar gael – hyd at £500 yr un. Ffynnu. Mae’r bwrsari Ffynnu ar gyfer busnes a reolir gan fenyw er mwyn prynu offer i ehangu ei menter. Gall fod yn unrhyw beth o ddetholiad o offer llaw ar gyfer y gweithdy, troell crochenydd ar gyfer y sied neu ei roi tuag at […]

Cyfleoedd Cyllido Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ar gyfer Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd (NRN-LCEE)

Menter Cymru-gyfan o bwys yw Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol  Sêr Cymru ar gyfer Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd (NRN-LCEE) Menter Sêr Cymru a gyllidir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Mae’r Rhwydwaith yn cynorthwyo ymchwil cydweithredol o wahanol ddisgyblaethau yng Nghymru ar y rhyngweithio rhwng tir, dŵr, darpariaeth bwyd a chynhyrchiad ynni, ar […]

Frank O Connor – ‘Gormod o bethau’

Rydym yn defnyddio gormod, o fwyd a diod i gynnyrch defnyddwyr a dillad. Gyda phatrymau defnydd presennol, amcangyfrifir bod angen rhwng tair a phum planed i’n cynnal. Mae’n amlwg bod arnom angen newid radical mewn ffordd o fyw ac ymddygiad i’n symud tuag at fyw ar un blaned. Fel dinesydd byd-eang, dyma bum cam cymharol […]

Simon Nurse – Sut i Arloesi Ein Ffordd Allan o Argyfwng Ecolegol Sy’n Dod i’r Amlwg

Prin yw’r llwyfan lle rydych wir ymhlith cyfeillion. Yn enwedig pan mae’r llwyfan hwnnw’n dadlau materion dyrys megis eco-ddylunio, ecoleg ddiwydiannol, gwastraff, yr economi gylchol a rhannu. Ond rhag ofn y bydd unrhyw amheuaeth, dyna’n union beth oedd digwyddiad ‘Dangos a dweud’ Cynnal Cymru; sef cyfle i rannu syniadau a gwthio, tynnu, gwasgu a llunio […]

Prydain Di-garbon: Ailfeddwl y Dyfodol

Bydd Canolfan y Dechnoleg Amgen yn cynnal cwrs newydd ym mis Medi a fydd yn darparu cyflwyniad manwl i ymchwil Prydain Di-garbon diweddaraf Canolfan y Dechnoleg Amgen, gan gynnig senario gadarn yn seiliedig ar dystiolaeth, a fydd yn archwilio ffyrdd y gallwn gyflwyno dyfodol cadarnhaol o ran yr hinsawdd, gan gynnal ffordd o fyw fodern. […]

Gwers Fwya’r Byd

Mae Gwers Fwya’r Byd yn rhan o’r Project Everyone, menter ddielw wedi ymrwymo i gynyddu ymwybyddiaeth o Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a thrwy hynny wella eu heffeithiolrwydd. Daeth Peter Davies, Comisiynydd dyfodol cynaliadwy â grŵp o sefydliadau ynghyd yng Nghymru i gefnogi Gwers Fwya’r Byd a’i gosod mewn cyd-destun Cymreig mewn perthynas â Nodau […]

Launch of new event series

Yn ddiweddar lansiodd Cynnal Cymru-Sustain Wales gyfres o ddigwyddiadau yn cynnwys ciniawau misol rhwydweithio’r swyddfa (am ddim i aelodau) yn ogystal ag amrywiaeth o ddigwyddiadau eraill cyffrous. Bydd ein ‘Byd Llafar’ a’n digwyddiadau dysgu ar y cyd yn cyrraedd cynulleidfaoedd amrywiol ac yn ceisio dod â chymunedau a phersbectifau newydd i mewn i’r ddadl sydd […]