Ydych Chi’n Barod i Ddod yn Gwmni Enghreifftiol?

Ydych Chi’n Barod i Ddod yn Gwmni Enghreifftiol?

Yn ddiweddar cyhoeddodd Costain ddatganiad i’r wasg lle’r oeddent yn dathlu’r ffaith ein bod wedi eu hasesu fel cwmni enghreifftiol yn adroddiad y Siarter Datblygu Cynaliadwy 2015.

Erthygl Newyddion: Costain Recognised in Welsh Sustainability Charter

Mae Cynnal Cymru-Sustain Wales wedi rheoli’r Siarter ar ran Llywodraeth Cymru dros y tair blynedd ddiwethaf. Dros y cyfnod hwnnw gwelsom dwf cyson yn nifer llofnodwyr sydd erbyn hyn wedi cyrraedd  oddeutu 400, ac sydd wedi gwneud cynaliadwyedd yn rhan hanfodol o’u sefydliadau.

Bob blwyddyn buom yn asesu tua chant o adroddiadau, astudiaethau achos, polisïau a strategaethau a anfonwyd i mewn gan lofnodwyr y Siarter. Ar gyfer adroddiad 2015 gwnaethom asesu’r cyflwyniadau hyn yn erbyn elfennau saith Nod Llesiant Cenedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Dewiswyd Costain fel cwmni enghreifftiol am ddau reswm:

1.       Darparasant gyfoeth o wybodaeth a hwylusodd y broses sgorio

2.       Cawsant sgôr uchel oherwydd eu bod wedi rhoi tystiolaeth am y modd yr oeddent yn cyflawni manteision lluosog ar draws ystod o ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd.

Mae Costain yn enghraifft ardderchog o fusnes sy’n cynnal safonau uchel o arfer cyfrifol tra’n parhau i wneud elw. Mae’r fath fusnesau’n profi mai gwallus yw’r dybiaeth bod costau lleihau niwed amgylcheddol a chymdeithasol yn gorfod cael eu hallanoli er mwyn gwneud elw. Mewn ffaith, mae rheolaeth amgylcheddol lem a safonau uchel gweithwyr a llesiant cymunedol yn ychwanegu gwerth at fusnes ac yn hybu lefelau effeithlonrwydd, cynhyrchiant, teyrngarwch a chwsmeriaeth sy’n dychwelyd.

Rydym yn defnyddio’n profiad blaenorol o reoli’r cyn Siarter Datblygu Cynaliadwy  a’n profiad o ddadansoddi arferion eu llofnodwyr i gynghori busnesau heddiw. Mae ein hymgynghoriaeth a’n hyfforddiant yn darparu strwythur ar gyfer datblygu proffesiynol a gweithrediad dysgu adlewyrchol sy’n cyfateb i dechnegau a ddefnyddir i wella ansawdd ac effeithlonrwydd. Siwrnai yw Datblygu Cynaliadwy, proses gylchol ddiffinio-mesur-dadansoddi-addasu-monitro. Mae Costain wedi bod ar y siwrnai hon am rai blynyddoedd a dyna pam y gwnaethom eu cydnabod fel cwmni enghreifftiol.

Pryd ydych chi’n mynd i gychwyn ar y siwrnai hon neu a ydych eisoes wedi cychwyn arni ond yn teimlo bod arnoch angen help?

Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn ni a’n cymuned o aelodau eich helpu i ychwanegu gwerth at eich busnes craidd drwy fod yn  gyfrifol a chydnerth.