Arweiniad ar Geisiadau

Sustain Wales Awards

Pan fyddwn yn siarad am gynaliadwyedd rydym yn cyfeirio at y diffiniad a gynhwysir yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Yn y ddeddf, mae “datblygu cynaliadwy” yn golygu’r broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy weithredu, yn unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy. Ein cyngor pendant yw  eich bod yn lawr lwytho ac yn darllen y ‘Canllaw Hanfodion’ cyn cwblhau eich cais.

Nodau-Llesiant

Byddwn yn sgorio eich ceisiadau yn erbyn y 7 Nod Llesiant Cenedlaethol a’r 5 Ffordd o Weithio a ddisgrifir yng Nghanllaw Hanfodion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Gellir cael eglurhad pellach yn y ddogfen arweiniol. Byddwn yn edrych am dystiolaeth bod eich cais yn cyflawni’n arwyddocaol  o leiaf un nod ac yn ddelfrydol yn cyflawni nifer o fuddiannau ar draws y 7 nod. Byddwn yn archwilio’r ffordd yr ydych yn gweithredu ac yn edrych am dystiolaeth o:

sustainable development principles

Integreiddiad – mabwysiadu ymagwedd system gyfan sy’n anelu at gyflawni manteision integredig ar draws blaenoriaethau amgylcheddol cymdeithasol/diwylliannol ac economaidd, gan blethu sgiliau gwahanol gydweithrewyr ac arbenigeddau.

Meddwl Hirdymor – cydnabyddiaeth bod pob penderfyniad a wneir heddiw yn cael effaith yfory ac ar genedlaethau’r dyfodol. Mae hyn yn cysylltu â gweithredu ataliol.

Gweithredu Ataliol – Dylai meddwl hirdymor sicrhau eich bod yn gweld problemau cyn iddynt gyrraedd ac yn gweithredu i’w hosgoi.

Cydweithrediad – gweithio’n dda gyda’ch gilydd a gyda phartneriaid mewn dull agored, teg ac atebol, gan ddefnyddio cryfder pob partner i wella’r cyfan.

Ymgyfraniad – Chwilio am farn y bobl a fydd yn byw gyda chanlyniadau eich gweithrediadau (cleientiaid, aelodau, defnyddwyr gwasanaeth, myfyrwyr, cwsmeriaid, y gymuned ehangach) i gyd-ddylunio’r ymagwedd orau.

 

Dolenni defnyddiol

Edrychwch ar Gategorïau’r Gwobrau

Lawrlwythwch yr Arweiniad i’r Ceisiadau

Lawrlwythwch Ganllaw Hanfodion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Cyflwynwch eich Cais

Enillwyr ein Gwobrau Cynnal Cymru 2015 a fydd yn eich ysbrydoli